Stem personlig på Jens Peter Hansen

Holdning & handling - to sider af samme sag hos Jens Peter Hansen

Land & by - vi har meget at give hinanden

 

 

OBS Har du set, at du kan kommentere mine indlæg
og se andres kommentarer?

Klik på “kommentarer”
under hvert indlæg

Spørgsmål vedrørende hvorvidt Sammenlægningsudvalgets medlemmer sikres det fornødne materiale til sagernes bedømmelse. (se svar)

Baggrund

Eksempel 1 – Økonomisk decentralisering

  På Sammmenlægningsudvalgets møde d. 21. november 2006 indeholdt dagsorden punkt 219. Ny Randersmodel og Økonomisk decentralisering en passus om at, ”MTHSU fremkommer med høringssvaret til Randersmodellen og Økonomisk decentralisering - på baggrund af det efter høringsrunden reviderede forslag - på mødet den 17. november 2006. Høringssvaret vil foreligge på mødet i sammenlægningsudvalget 21. november 2006.

  På Sammenlægningsudvalgets møde viser det sig ved behandling af pkt. 219, at høringssvaret fra MTHSU får en afgørende betydning, idet S stiller ændringsforslag og i argumentationen direkte henviser til høringssvaret - Beboerlisten støtter ændringsforslaget og henviser også til MTHSU høringssvaret. Som bekendt blev ændringsforslaget trukket, idet den blev erstattet af ændringsforslag fra Det Radikale Venstre, hvor forskellen alene var et krav om evaluering efter et år.

  Høringssvaret fra MTHSU mødet afholdt d. 17.november kl. 11.00 – 13.00 blev fremsendt via elektronisk post til Sammenudlægningsudvalget medlemmer tirsdag d. 21. november kl. 8.51. For eget vedkommende kan jeg kun læse elektronisk post via den bærbare pc’er, som Sammenlægningsudvalget har stillet til rådighed, og dette kun når pc’eren på min hjemmeadresse er direkte kabelforbundet med en såkaldt router ligeledes stillet til rådighed af Sammenlægningsudvalget. Det bør nævnes, at mit ønske om at få tilsendt elektronisk post til alternative e-mail adresser er blevet afvist med henvisning til sikkerhedsmæssige aspekter.

  Det vil sige, at undertegnede og andre erhvervsaktive medlemmer af Sammenlægningsudvalget ikke havde mulighed for at læse MTHSU bilaget forud for Sammenlægningsudvalgets møde.

Eksempel 2 – Infrastruktur afledt af udnyttelsen af Thor-grunden

  Teknisk Forvaltning, Randers Byråd udarbejdede d. 22. maj 2006 et notat hvoraf det fremgik, Thor-projektets afledte trafikale konsekvenser jf. lokalplanforslag nr. 341 kunne beløbe sig til 65 – 90 mio. kr.

  Denne beløbsstørrelse har været benyttet i en række sammenhænge. Således besluttede Sammenlægningsudvalget d. 22. august 2006 at fremsende en indsigelse til lokalplanforslag 341 Thor, hvori Randers Byråd opfordres til at redegøre for, hvorledes de afledte trafikale problemer, som Thor-projektets realisering vil medføre, kan løses og finansieres. Ved behandling af budget 2007-2010 stillede Beboerlisten et ændringsforslag gående på, at udgiften på ca. 100 mio. kr. til infrastruktur vedrørende Thor grunden ikke skulle optages i budgettet.

  Den. 19. oktober blev der af Teknisk Forvaltning Randers kommune udfærdiget et notat (har et omfang på 3 sider), hvor prisen på de trafikale udgifter ved realisering af Thor projektet skønnes til brutto 19,5 mio. kr. mens den kommunale nettoudgift kunne blive 4.7 mio. kr. Det fremgår af notatet, at det er tilsendt Ny Randers kommune.

  I forlængelse af ekstraordinær SLU møde d. 7. november foranstaltede formanden en ikke-varslet og som sådan uformel drøftelse af Thor projektet.

  På udvalgsmødet i Miljø og Teknik d. 14. november gav direktøren en mundtlig orientering om indholdet af notatet fra 20. oktober.

  På udvalgsmøde i Miljø og Teknik d. 5. december gav direktøren en orientering om Thor grunden, hvor orienteringen som præmis havde en opfattelse af, at Sammenlægningsudvalget d. 7. november havde taget stilling til Thor projektet.

Spørgsmål

Ovenstående to eksempler samt tidligere eksempler, hvor formanden under forhandlinger i udvalget har draget fordel af sin position i forvaltningen, giver anledning til at fokusere på, hvorvidt Sammenlægningsudvalgets medlemmer sikres det fornødne materiale til sagernes bedømmelse.

Formanden for Sammenlægningsudvalget bedes derfor besvare nedenstående spørgsmål:

 1. Kan formanden bekræfte, at høringssvaret fra MTHSU (jf. eksempel 1) lå til grund for det ændringsforslag, som formanden stillede vedrørende dagsordenpunkt 219?
   
 2. Mener formanden, at håndteringen af væsentligt materiale i relation til pkt. 219 er foregået i overensstemmelse med §3 stk. 3 i forretningsorden for Sammenlægningsudvalget?
   
 3. Formanden bedes redegøre for, hvorvidt han vil tillade lignende forløb fremover eller hvis ikke – hvilke tiltag han vil sætte i værk for at undgå sådanne forløb.
   
 4. Hvornår modtog Sammenlægningssekretariatet notatet af 19. oktober (jf. eksempel 2) fra Randers kommune?
   
 5. Formanden bedes redegøre for, hvorfor Sammenlægningsudvalgets medlemmer ikke fik notatet forud for drøftelsen d. 7. november?
   
 6. Har formanden kendskab til hvorvidt den socialdemokratiske gruppe eller dele af denne var blevet orienteret om indholdet af notatet forud for drøftelsen d. 7. november?
   

Spørgsmålene bedes besvaret i byrådssalen

Jens Peter Hansen


Herunder besvarelsen, der blev læst op og omdelt på Sammenlægningsudvalgets møde d. 19. december 2006:

Spørgetid til møde i Sammenlægningsudvalget den 19. december.

Jeg skal indledningsvis sige, at vi er ved at revidere vores regelsæt for spørgetid, og der vil vi lægge op til, at byrådsmedlemmer ikke kan bruge spørgetiden, men at den forbeholdes borgerne. Derimod kan byrådsmedlemmer, som altid få sager sat på dagsordenen.

Vi har til mødet i aften modtaget spørgsmål fra Jens Peter Hansen og sat dem på i spørgetiden, men fremover vil vi, når de nye regler er vedtaget, sætte på som et almindeligt punkt til dagsordenen. Det var til Jeres orientering.

Jens Peter Hansen har stillet en række spørgsmål, om hvorvidt medlemmerne i Sammenlægningsudvalget sikres det fornødne materiale til at kunne bedømme sagerne. Og nævner 2 eksempler.

Det første eksempel handler om forslag til Økonomisk decentralisering, som blev behandlet i Sammenlægningsudvalget den 21. november

Der er 3 underspørgsmål, som jeg vil besvare samlet:

Mødet i MTHSU blev ganske rigtigt holdt fredag d. 17. november kl. 11. Referat fra mødet og dermed udtalelsen fra medarbejdersiden blev først endelig godkendt i løbet af mandagen den 20. november. Forvaltningen havde derfor ikke mulighed for at sende referatet til medlemmerne af Sammenlægningsudvalget før tirsdag morgen, og altså dermed samme dag som vi holdt mødet..

Det ændringsforslag, som Socialdemokraterne stillede, og som vedrørte overførsel fra løn til øvrig drift, var ikke baseret på udtalelsen fra MTHSU.

Vi stillede ændringsforslaget efter at have læst de mange høringssvar, som allerede var indkommet og sendt ud til Sammenlægningsudvalget, og efter at vi havde gjort os, vore egne overvejelser i gruppen og sammen med vores bagland. Men jeg er selvfølgelig glad for, at medarbejderne i MTHSU, var enige i vores holdning, om at midler afsat i budgettet til løn også hovedsagligt skal bruges til løn.

Jeg er helt enig med Jens Peter Hansen, om at denne sagsgang ikke er optimal og ikke i overensstemmelse med §3 i vores forretningsorden, som siger at dagsorden med bilag skal være tilgængeligt for medlemmerne mindst 3 hverdage før mødet. Men det har været det muliges kunst - mødet i MTHSU var oprindelige berammet til den 3. november, men da var medarbejdersiden ikke færdige med sine overvejelser.

Jeg forventer, der er forståelse i Sammenlægningsudvalget for denne fremgangsmåde. 2006 har været et ganske særligt år, hvor vi har skullet have en lang række store sager på plads. Forvaltningen - både lederne og de mange medarbejdere - har ydet en stor indsats, under vanskelige vilkår.

Det andet eksempel handler om infrastruktur afledt af udnyttelsen af Thorgrunden

Jens Peter Hansen stiller 3 spørgsmål vedrørende behandlingen af Thor-grund projektet:

Første spørgsmål: Hvornår modtog Sammenlægningssekretariatet notatet af 19. oktober fra Randers kommune?

Svaret er, at Sammenlægningssekretariatet modtog notatet af 19. oktober samme dag.

I det andet spørgsmål bedes Formanden redegøre for, hvorfor Sammenlægningsudvalgets medlemmer ikke fik notatet forud for drøftelsen d. 7. november?

Svaret på det spørgsmål er, at der ofte udarbejdes en del interne papirer i forvaltningen inden en sag "gøres færdig". Disse interne arbejdspapirer fremsendes normalt ikke til Sammenlægningsudvalgets medlemmer. På denne måde søges det sikret, at mængden af bilag til Sammenlægningsudvalgets medlemmer fastholdes på et nogenlunde rimeligt niveau.

Det omtalte notat er udarbejdet som et internt arbejdsnotat i forbindelse med sagsbehandlingen omkring Thor-projektet. Teknisk forvaltning i GI. Randers Kommune har så valgt at orientere Teknik- og miljøudvalget i gammel Randers Kommune, uden at Sammenlægningssekretariatet blev orienteret herom.

Endelig redegjorde vores kommunaldirektør for indholdet i notatet på mødet i Sammenlægningsudvalget den 7. november.

Det tredje spørgsmål er: Har formanden kendskab til hvorvidt den socialdemokratiske gruppe eller dele af denne var blevet orienteret om indholdet af notatet forud for drøftelsen d. 7. november?

Som formand og kommende borgmester er jeg ødte leder af administrationen, og jeg orienteres derfor løbende, når der sker en væsentlig udvikling i de vigtige sager. Og jeg har også et bagland, jeg løbende inddrager. Derudover vil jeg ikke her i byrådssalen redegøre for de konkrete forhold i denne sag. Det her er jo en byrådssal og ikke en retssal.

Jeg vil afslutningsvis om de 2 eksempler, som Jens Peter Hansen har spurgt til sige, at jeg har den holdning, at hele Sammenlægningsudvalget skal have adgang til alle relevante informationer, når en sag behandles, og i god tid inden mødet.

At jeg som formand har adgang til informationer lidt før andre, er vel en af grundene til, at vi hvert 4. år interesserer os en hel for, hvem der har borgmesterposten og de andre formandsposter.

Derudover har 2006 som nævnt været et særligt år med mange sager og 2 forskellige kommunale myndigheder inde i mange af sagerne. Det har gjort nogle af sagsforløbene lidt vanskelige, men det forventer jeg, at Sammenlægningsudvalget har forståelse for, og jeg vil gerne kvittere for, at Sammenlægningsudvalgets medlemmer i årets løb har udvist den fornødne fleksibilitet.

Det er til gavn for Randers Kommune, som vi alle arbejder for.

Jeg skal høre om Jens Peter Hansen ønsker ordet?

 

 

Jens Peter Hansen  •  Asfergvej 13  8981 Spentrup • kontakt@jenspeterhansen.dk  • 86 47 90 21 •  24 48 16 04