Nedenstående er egentlig en gammel sag, men provokeret af et indslag i TV2 Østjylland, hvor borgmester glad signalerede stor åbenhed, ønsker jeg at informere om denne sag igen.

Kommunen og borgeren

Jeg opfatter kommunen som en i enhver henseende gennemsigtig offentlig myndighed, hvis fornemme opgave er at tjene borgerne. Derfor er jeg fundamentalt uenig med den holdning, der udtrykkes i nedenstående brev. Brevet (i uddrag) er borgmesterens svar til en borger (undertegnede), der i 1995 ønskede at benytte byrådets spørgetid.

  “… I denne sag har De imidlertid valgt en fremgangsmåde, som vi ikke mener er i overensstemmelse med almindelig praksis. De har rejst en sag mod Miljøstyrelsen, og så vidt vi er orienteret, er denne ikke afsluttet endnu. Dette betyder, at sagens parter er repræsenteret ved udvalgte advokater, som dermed foretager de nødvendige forespørgsler og henvendelser i sagen.

  Purhus Kommune er ganske vist ikke direkte part i den verserende sag, men Deres advokat opfordrer … Miljøstyrelsen (sagsøgte) til at undersøge, om Purhus Kommune har overholdt delegationsregleme ved sagens behandling. Dette forhold har en nøje sammenhæng med Deres spørgsmål, og både dette og andre problemstillinger involverer Purhus Kommune i sagen.

  Purhus kommune finder det ukorrekt at besvare Deres spørgsmål, der er gjort til et element i en af Dem rejst retssag… “

Pyt med den manglende besvarelse. Årsagen derimod - at fordi en borger fører sag mod en del af systemet nægtes han svar af sin borgmester - bekymrer mig dybt.


Spørgsmål fremsendt til byrådet - se svaret her

Hvidsten d. 3. okt. 95

Kommunalbestyrelsen
Purhus Kommune
Bakkevænget 16
8990 Fårup

Spørgsmål til kommunalbestyrelsen

Undertegnede anmoder kommunalbestyrelsen om at besvare følgende spørgsmål:

 • Havde kommunalbestyrelse forud for d. 1/6 1993 udarbejdet lokaliseringsgodkendelse til husdyrbrug i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1121 af 15. dec. 1992 eller forudgående bekendtgørelser omhandlende samme ?.

1. tillægsspørgsmål:

 • Havde kommunalbestyrelsen forud for d. 1/6 1993 konkret taget stilling til kompetancedelegation vedrørende udstedelser af lokaliseringsgodkendelser for husdyrbrug ?.

Kommunalbestyrelsen er velkommen til at sende en skriftlig besvarelse som alternativ til en besvarelse i byrådets spørgetid.

     m.v.h. Jens Peter Hansen
     Asfergvej 13
     8981 Spentrup

 


Borgmester Berner Nielsen afviser i nedenstående brev at besvare et spørgsmål fra en borger

 

Jens Peter Hansen                                                                      Den 9. okt. 95
Asfergvej 13                                                                             J.nr. 020202P2
8981 Spentrup                                                                                HJT
 

Vi har modtaget Deres brev af 3. oktober 1995, hvor De stiller spørgsmål til Purhus Byråd, og normalt vil vi besvare en sådan forespørgsel ved at give konkrete og begrundede svar på de stillede spørgsmål.

I denne sag har De imidlertid valgt en fremgangsmåde, som vi ikke mener er i overensstemmelse med almindelig praksis. De har rejst en sag mod Miljøstyrelsen, og så vidt vi er orienteret, er denne ikke afsluttet endnu.  Dette betyder, at sagens parter er repræsenteret ved udvalgte advokater, som dermed foretager de nødvendige forespørgsler og henvendelser i sagen.

Purhus Kommune er ganske vist ikke direkte part i den verserende sag, men Deres advokat opfordrer i sin Replik af 24. august 1994 Miljøstyrelsen (sagsøgte) til at undersøge, om Purhus Kommune har overholdt delegationsregleme ved sagens behandling. Dette forhold har en nøje sammenhæng med Deres spørgsmål, og både dette og andre problemstillinger involverer Purhus Kommune i sagen.

Purhus kommune finder det ukorrekt at besvare Deres spørgsmål, der er gjort til et element i en af Dem rejst retssag. Purhus kommune er naturligvis parat til at give de nødvendige oplysninger i forbindelse med sagens behandling ved retten.

                                                 Med venlig hilsen
                                                   Berner Nielsen
                                                   borgmester

                                                                   Peter Lei
                                                                   kommunaldirektør

kopi til Miljøstyrelsen


Jeg stillede i 1995 spørgsmål til byrådets spørgetid, med henblik på at få afdækket hvorvidt kommunens interne delegationsregler var blevet fulgt i en konkret sag. Borgmester Berner Nielsen skrev tilbage, at han fandt det ukorrekt at besvare spørgsmålene. Min umiddelbare reaktion var forbløffelse, og min opfattelse af byrådets rolle og opgaver led et alvorligt knæk. Jeg skrev nedenfor viste brev, som jeg dog aldrig fik sendt - var på det tidspunkt involveret i retssag ved Østre Landsret mod Miljøstyrelsen, og orkede ikke mere.

 

Hvidsten d. 25. okt. 95

Kommunalbestyrelsen
Purhus Kommune
Bakkevænget 16
8990 Fårup

Jeg siger tak for Jeres åbenhjertige reaktion på mine spørgsmål i brev af 3. okt. 95. Jeres holdning til besvarelse af spørgsmålene gør, at jeg vil tillade med at fremsætte følgende bemærkninger.

Når jeg læser Jeres besvarelse får jeg indtrykket af at kommunikere med en virksomhed, hvis holdning er noget i stil med at Hvis du har noget at klage over kan din advokat skrive til vores advokat og så kan vi i øvrigt mødes i retten.

Hvis denne opfattelse ikke skyldes min misfortolkning eller uovervejede formuleringer i brevet finder jeg indstillingen principielt meget betænkelig.

Måske er jeg naiv, men jeg ønsker at opfatte kommunen som en i enhver henseende neutral offentlig myndighed, hvis fornemme opgave alene er på bedste vis at varetage de den af Folketing og regering pålagte opgaver. Som offentlig myndighed har kommunen udtrykt ved forvaltningen naturligvis ikke selvstændige interesser i forhold til borgerne. Skulle der blive rejst tvivl om hvorvidt kommunen har levet op til sit ansvar er det selvfølgelig også i kommunens interesse at eventuelle fejl kan blive erkendt og rettet eller forhindret gentaget.

Ovennævnte opfattelse var baggrunden for at jeg som borger i Purhus kommune stillede spørgsmål til byrådet. Heldigvis kender jeg ikke til "almindelig praksis" i sådanne sager, og derfor forekom det mig helt selvfølgelig, at jeg spurgte mit byråd om noget jeg ønsker svar på. Dertil kommer også at jeg - i modsætning til offentlige myndigheder - har et ganske konkret og personlig forhold til advokatsalærer.

De stillede spørgsmål kræver ikke en stillingtagen fra byrådets side, men kan alene besvares ved fremlæggelse af faktiske forhold. Og derfor bør Purhus kommune principielt ikke lade besvarelsen eller i dette tilfælde mangelen på sådan influere af, at spørgeren p.t. fører sag ved domstolene mod Miljøstyrelsen. Godt nok har Purhus kommune som 1. instans behandlet sagen hvorom striden står, og har som sådan haft en vigtig rolle i forløbet (Sagsbehandler XX, Purhus kommune oplyser: - at behandlingen af sagen er forkludret noget, da XX ikke normalt varetager området iflg. telefonreferat fra Miljøstyrelsen). Sket er sket, og kommunen burde ikke have nogen interesse i at tilbageholde oplysninger til belysning af, hvorvidt det skete var i overensstemmelse med den kommunale forvaltnings normale procedurer.

I slutter Jeres brev med at Purhus kommune finder det ukorrekt at besvare spørgsmålene - ukorrekt i forhold til hvad ? - eller hvilke interesser ?.

Jeg vil indtil videre lade spørgsmål være spørgsmål, men vil gerne med baggrund i Purhus kommunes reaktion på spørgsmålene kraftig opfordre byrådet til en principiel debat om spørgsmålet

 • Skal Purhus kommune åbent og redelig til enhver tid i det omfang det ikke strider mod lovgivning medvirke til at belyse hvorledes forvaltningen lever op til sit ansvar - også selvom kommunen herved på kort sigt lider skade på omdømme og/eller økonomi.

Jeg har valgt at fremsende kopi af denne skrivelse personlig til de enkelte medlemmer af byrådet. Det er nok heller ikke i overensstemmelse med "almindelig praksis", men er motiveret af ønsket om samtidig, direkte og personligt at præsentere mine synspunkter over for de enkelte medlemmer af byrådet. Det af mig rejste spørgsmål drejer sig om etik og moral - ikke om politik.

        Med venlig hilsen

        Jens Peter Hansen
        Asfergvej 13
        8981 Spentrup


Jeg sendte nedenstående brev til Ole Henne Hansen efter at have læst et interview i Amtsavisen, hvor han gjorde sig til talsmand for større åbenhed over for borgerne. Fik ingen reaktion.

7/6 96

Til Ole Henne Hansen

Foranlediget af en omtale i Amtsavisen omkring dit syn på byrådet samt det faktum, at du er uafhængig af politiske partier/hensyn får mig til at bede dig om at stille spørgsmål til byrådet - spørgsmål som jeg selv har stillet (bilag 1), men hvor borgmesteren afviste at besvare disse (bilag 2).

Der er selvfølgelig en historie bag. Kort fortalt har jeg indbragt en afgørelse fra Miljøstyrelsen omkring en lokaliseringsgodkendelse for domstolene (naboen har uden konkrete betingelse fået lov til at opføre en slagtesvinestald parallel med vort hus i en afstand af ca. 33 m og ca. 10-14 m. fra skel).

Jeg stillede selvfølgelig spørgsmålene fordi jeg ønskede svar på disse - hvad jeg stadig gør - men rent principielt synes jeg borgmesterens indstilling er helt forkert. Faktisk lavede jeg efter modtagelse af hans brev en skrivelse til byrådets medlemmer (bilag 3), men blev så omfattet af den almindelige passivering og manglende lyst/overskud til at involvere mig i mere end den ved Østre Landsret verserende sag.

Nu håber jeg så at du

  1) Vil få besvaret mine spørgsmål

  2) Starte en principiel diskussion om byrådets rolle.

Jeg rejser til en konference i Mexico i morgen og er først tilbage igen d. 20 juni. Du er velkommen til at ringe til mig på 86 47 90 21.

       mvh Jens Peter Hansen
       Asfergvej 13
       8981 Spentrup

        

 

Jens Peter Hansen - nr. 5 på Venstres liste
Asfergvej 13 Hvidsten 8981 Spentrup
kontakt@jenspeterhansen.dk 86 47 95 21