I Purhus kommune strikkes kommunens budget sammen ved, at institutioner, forvaltning og evt. byrødder fremkommer med forslag til såkaldt analyseemner. Blandt de fremkomne forslag udvælger Byrådet nogle emner, som forvaltningen derefter beregner og kommenterer på. Resultatet af dette arbejde - de fortrolige budgetanalyser - udleveres til Byrådets medlemmer primo juli. Ultimo august afholdes et såkaldt budgetseminar, der som regel munder ud i et forlig om det kommende års budget.

Eftersom budgetanalyser er fortrolig materiale (Byrådets beslutning), har jeg ikke lov til at afsløre, hvorvidt nedenstående forslag overhovedet kom med i budgetanalysen.

           Jens Peter Hansen

Forslag til analyseemner Budget 2003

Forebyggelseskonto børn & unge
Det er velkendt, at udgifter til specialundervisning har været kraftigt stigende indenfor de seneste år. Tilsvarende - og måske med baggrund i samme årsagssammenhænge - rapporteres om voksende problemer med motoriksvage og/eller overvægtige børn. For begge områder gælder, at opstår der behov for en behandling vil denne være særdeles omkostningskrævende. Eftersom udgiftsstigningen øjensynlig skyldes problemer i ressourcemæssig normalt funderede familier, er der grund til at antage, at en forebyggende indsats kan have virkning.

Der ønskes afsat ressourcer  til brug i en forebyggende indsats rettet mod at begrænse senere behov for hjælp til børn og unge eks. omkring specialundervisning eller overvægt/motorik problemer.

Styrkelse af naturfag
Danske elevers færdigheder inden for naturfag ligger et stykke under gennemsnittet for alle OECD-lande og betydeligt under de øvrige nordiske lande. Dette er påvist i PISA programmet (Programme for International Student Assessment). Der er behov for specifikt indenfor naturfagene i højere grad at engagerer eleverne i udfordrende, eksperimentelle læringsmiljøer.

Analysen skal muligheder, behov og omkostninger ved brug af LEGO læringsværktøjer rettet mod natur og teknik området (RoboLab, Intelligent Hus, eLab, Mekanik ).

Virtuelle lærerarbejdspladser og teamsamarbejde
Ifølge overenskomsten mellem KL og DLF skal lærerne arbejde i team, hvilket bevirker, at der er behov for lærerarbejdspladser på skolen, hvor lærerne sammen kan forberede undervisningen. Der skal både være individuelle arbejdspladser og gruppearbejdsrum, og der vil ofte være behov for adgang til PC'er etc.

Analysen skal undersøge behovet for etablering af lærerarbejdspladser og gruppearbejdsrum, og i hvilken udstrækning sådanne behov kan dækkes ved brug af IKT.

Omlægning til StarOffice
Microsoft har indført en ny licenspolitik, hvorefter der nu som udgangspunkt skal betales en årlig afgift på ca. 1.000 kr. pr Office pakke. Dette har skærpet interessen for brug af Opens Source software såsom StarOffice pakken fra Sun. Denne pakke har hidtil været gratis. En ny version er lige på trapperne, og for denne forventes en pris på nogle få hundrede kroner. Der pågår pt. en afprøvning af StarOffice pakken i seks kommuner. KommuneData vil basere sine fremtidige programmer på XML standarden - StarOffice benytter netop denne standard. I USA har organisationen DISA (Defense Information Systems Agency) under det amerikanske forsvar valgt StarOffice til installering på over 10.000 Unix arbejdsstationer og 600 klienter.

Analysen skal beskrive de økonomiske konsekvenser af at omlægge fra MS Office til StarOffice i såvel forvaltning, institutioner og på skoler.

Udformning af en Landdistriktspolitik
I foråret 1998 opfordrede Indenrigsministeriet sammen med Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening landets amter og kommuner til at udarbejde en politik for landdistrikterne. Der er nu udarbejdet en  landdistriktspolitik for Århus Amt. Det foreslås at kommunen følger op på dette arbejde ved at iværksætte initiativer med henblik på udformning af en landdistriktspolitik. En landdistriktspolitik skal starte ved gadekæret, og afspejle det som de enkelte landsbyer ser som  problemer og muligheder. Dvs. bidrage til at

 • landsbyerne kan overleve, udvikle sig og blive et endnu bedre sted at leve og bo
 • politikerne gør sig klart, hvilke ressourcer borgerne i landsbyerne og på landet har at tilbyde
 • borgerne i landsbyerne og det åbne land gør sig klart hvad de vil med deres område

Analysen skal give et overslag over nødvendige (beskedne) økonomiske midler til brug ved udarbejdelsen af en landdistriktspolitik.

Samarbejde med andre kommuner på områderne, miljøtilsyn og -kontrol, indkøb, IT-området samt digital forvaltning/hjemmeside.
Purhus kommune har kun i beskedent omfang samarbejde med andre kommuner. Der ønskes en analyse i potentialet i samarbejde på følgende områder:

 • Samarbejde omkring miljøtilsyn og -kontrol for at sikre, at denne foregår effektivt og på et højt fagligt niveau. Entreprenørmodel - evt. på ekspertiseområder.
 • Indkøbssamarbejde  med henblik på at optimere anvendelsen af eksisterende ressourcer gennem forandring og optimering af processer omkring kommunens indkøb. Muligvis centraliseret indkøbsfunktion.
 • Samarbejder om IT-området, hvor der haves fælles udbud af IT-medarbejdere. Der samarbejdes om opbygning af kommunenet (Citrix ekspertise), IT-systemer på ældreområdet, intranet etc. Effektivisere driften og styrkelse af det faglige miljø.
 • Samarbejder om digital forvaltning og hjemmeside med udgangspunkt i standardiserede produkt(er) (se f.eks. www.koldingkom.dk). Opbygning af ekspertise og genbrug af struktur, systemer, standard informationer til borgerne samt elektronisk selvbetjening og elektronisk sags- og dokumenthåndtering.

Citrix løsning på skoler og i forvaltningen
Der er nu valgt en Citrix løsning til betjening af ældrecentre samt byrådsmedlemmer. Løsningen forventes at reducere omkostninger til drift, service og nyanskaffelser. Tilsvarende vil sandsynligvis være gældende på såvel skoler som i forvaltningen, hvor en Citrix løsning  kan forlænge teknisk levetid af hardware samt reducere omkostninger til software samt løbende support.

Analysen skal give et flerårig perspektiv på indførelse af Citrix løsning på skoler og i forvaltning.

Reduktion af antal medlemmer i byrådet fra 15 til 13

 

Jens Peter Hansen - nr. 5 på Venstres liste
Asfergvej 13 Hvidsten 8981 Spentrup
kontakt@jenspeterhansen.dk 86 47 95 21