12 oktober 2009

Kofods fornemmelse for fakta

Preben Kofod skrev d. 10. maj, at ?Landbruget har aldrig brugt så megen gødning og kemikalier, som det er tilfældet nu?. Et banalt tjek hos Danmark Statistik viste på det tidspunkt, at forbruget i 2007 var under det halve af det højeste forbrug, der blev registreret i 1984.

I september udsendte Miljøstyrelsen Bekæmpelsesmiddelstatistikken 2008. Tallene viser desværre, at behandlingshyppigheden er steget med 26 % og salget af virksomt stof er steget fra 3316 tons i 2007 til 3998 tons i 2008.

Kofod skriver nu, at ?Nye tal fra Miljøstyrelsen dokumenterer, at forbruget af gift i landbruget er steget med 31 procent?.

Kofod har stadig ikke styr på fakta - de 31 % er en af Miljøstyrelsen erkendt fejlberegning. Det korrekte tal er 26 % og dækker behandlingshyppighed ? forbruget kendes faktisk ikke. Salget af virksomt stof steg med 20,5 %, hvilket bringer niveauet op på godt halvdelen af hvad det var, da forbruget var højest.

Det er i orden, at Preben Kofod ønsker konventionelt dansk landbrug lukket. Men det er ikke i orden, at han argumenterer uden respekt for fakta.

Etiketter:

14 maj 2009

Kofod og landbruget

 Preben Kofod skriver i lørdagens avis, at ?Landbruget har aldrig brugt så megen gødning og kemikalier, som det er tilfældet nu?.

Gad vide hvad Kofod mener med ?landbruget?? Det kan ikke være dansk landbrug. Her er pesticidforbruget mere end halveret og gødningsforbruget er faldet med ca. 30 procent i forhold til højeste forbrug. Det er banalt at tjekke dette i Statistikbanken under Danmarks Statistik.

Kofod bekymrer sig også om penicillinrester udspredt med husdyrgødningen. Danmarks Miljøundersøgelser undersøgte forekomsten af 31 lægemiddelstoffer og fandt 13 af disse i det rensede spildevand fra rensningsanlæg. Derimod fandt de ikke rester i vandløb, drænvand og grundvand fra områder med spredning af gylle.

Ærlig talt ? afstanden mellem hvad Preben Kofod skriver og de faktiske forhold, får mig til at mindes den irakiske informationsminister under Golf krigen.

Naturligvis påvirker fødevareproduktion. Samfundsmæssigt har den en betydende positiv økonomisk og beskæftigelsesmæssig effekt, og miljømæssigt har den en negativ effekt. Der står ingensteds skrevet, at vi skal have en stor fødevareproduktion i Danmark. Vi kan som samfund vælge at prioritere det danske miljø på bekostning af økonomi og beskæftigelse.

Etiketter:

02 maj 2008

Vi cykler på arbejde - nogen af os

Som byrådspolitikere står vi altid i kø, når der er mulighed for at sige noget positivt om sundhed og miljø. Sundhedshus til 56 mio. kr. og ambitiøse (men realistiske?) natur- og miljøplaner for blot at nævne nogle eksempler.

Det kniber lidt mere, når vi skal tage vres egen medicin. Som bekendt kører kampagnen "Vi cykler på arbejde" her i maj måned, og eftersom byrådsmøder, udvalgsmøder mm. er arbejdet for os byrådsmedlemmer, fandt jeg det naturligt at tilmelde holdet Randers Byråd.

Og jo - vi blev da et hold. Ud af de 31 medlemmer har Ellen Petersen, Karen Lagoni, Louise Høgh Jensen, Steen Bundgaard, Leif Gade, Jan Helbo, Daniel Madie givet tilsagn om at cykle på arbejde - dvs. 8 (inkl. undertegnede) ud af 31 - ikke imponerende.

Selv er jeg også tilmeldt et hold på mit normale arbejde - med knap 50 km. hver vej bliver det lidt af en udfordring!

Etiketter: , ,

06 marts 2008

Utrolige Mogens Nyholm - hvor får han det fra?

Af dagens Amtsavis fremgår, at Mogens Nyholm opfatter den af udvalget vedtagne administrationsgrundlag af Husdyrloven som en kompromisløsning, og at "Jens Peter Hansen er med i kompromisset. At han siger noget andet nu kan jeg ikke forholde mig til".

Hva' be' har? Hvilket kompromis?. Og hvordan kan Mogens Nyholm overhovedet få opfattelsen af, at vi skulle være enige om den vedtagne administrationspraksis?

Fakta er følgende (se det officielle referat her):
  • Sagen er behandlet på to udvalgsmøder - der er ikke flyttet et komma i forvaltningens indstilling.
  • Forvaltningens indstilling til administrationspraksis er Tiltrådt. På dansk betyder det, at et flertal i udvalget støtter indstillingen - den er vedtaget, og herefter gælder beslutningen - uanset om den havde opbakning af fire eller syv udvalgsmedlemmer.
  • V (Jens Peter Hansen og Erik Bo Andersen) tog forbehold overfor administrationsgrundlagets vage bestemmelser. Ordet forbehold er gængs kommunal/politisk sprogbrug for, at det her kan man ikke gå ind for. Tænk f.eks. på Danmarks fire EU forbehold eller sagen om sprøjtning af fodboldbaner, hvor Mogens Nyholm i udvalget tog forbehold og begærede sagen i byrådet, hvor han stemte imod.
  • Under udvalgsmødet endte behandlingen af sagen med, at jeg begærede den forelagt byrådet. Vi holdt en kort pause, og efter initiativ fra Erik Bo blev vi enige om alligevel ikke at begære sagen i byrådet. Dette meddelte vi det øvrige udvalg efter pausen. Vor motivation var, at det ville være bedre evt. at løfte en konkret sag til byrådet, såfremt dette måtte blive nødvendigt.

Selv ikke med min bedste vilje kan jeg finde en plausibel forklaring på, hvorfor Mogens Nyholm har opfattelsen af, at vi skulle have indgået et kompromis, som vi alle er med i.Etiketter: ,

10 juni 2007

Ikke blot sort eller hvidt

Produkterne står side om side på butikshylderne. Forbrugere skal vælge, når de putter i indkøbskurven, landmænd skal vælge, når de etablerer sig på bedrifterne, og politikerne skal vælge, når der skal tages beslutninger om den fremtidige fødevare- og miljøpolitik. Hvad er bedst - økologisk eller konventionelt landbrug? Det ville være dejligt nemt, hvis der kun var ét svar på det spørgsmål. Men så let er det ikke, for svaret kommer nemlig helt an på, hvad der sammenlignes, og hvordan der sammenlignes. Det skriver seniorforsker Margrethe Askegaard, seniorforsker Uffe Jørgensen, og Jørgen E. Olesen, professor ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet, i kronikken HVILKET LANDBRUG ER BEDST FOR MILJØET i Jyllandsposten 8. nuni 2006.

Godt at se, at den faglige ekspertise delagtiggør os i deres viden, så flere forhåbentlig for øjnene op for, at rigtig mange problemstillinger er langt mere nuancerede end som så. Naturligvis er det som politiker langt lettere at følge en sort eller hvidt strategi, men resultatet bliver også derefter.

Etiketter:

09 juni 2007

Gode intentioner er ikke nok

Deltog sammen med Finn Hansen (miljøchef) i en klimakonference arrangeret af vores venskabskommune Ålesund i Norge, hvor også var deltagere fra de øvrige venskabskommuner: Lahti i Finland, Västerås i Sverige og Akureyri på Island.

Konferencen fik besøg af den norske miljøminister Helen Bjørnøy, der i sit indlæg ganske følelsesladet beskrev alvoren i og nødvendigheden af, at vi gør en indsats mod klimaændringen. Der var så tid til spørgsmål.

"Hvordan ser du på brug af vindmøller som led i nedbringelse af CO2" lød et af spørgsmålene. Så kom der godt nok uld i mund. Selv havde jeg foregående aften diskuteret problematikken med en fra administrationen i Ålesund. Han fortalte om en folkeafstemning, hvor der blev sagt nej til vindmøller i havet ud for Ålesund.

Fra Västerås havde vi tidligere hørt om en lang række tiltag til som kommune at bidrage til nedbringelse af CO2. Bl.a. fik vi udleveret en lille folder med retningslinier for transport i embeds medfør. Af den fremgår f.eks., at ved afstande under 2 km går man eller benytter cykel. Og at man benytter lufthavnsbus frem for taxi, når man skal til lufthavnen.

Finn og jeg tog lufthavnsbussen - folkene fra Västerås tog en taxi.

Gode intentioner er ikke nok - de skal følges af handling - også selvom det indebærer upopulære beslutninger eller endnu værre - kræver en indsats af en selv!

Etiketter:

05 juni 2007

Sprøjtegift fosser ned i grundvandet?

Sådan sagde den radikale formand for Miljø og Teknik under byrådets debat om vilkår for bortforpagtning af landbrugsjord.

Måske derfor, at han under byrådsmødet drak 4 flasker kildevand, selvom det indebærer en miljømæssig belastning i form af energiforbrug til lastbiltransport og produktion af plastikflasker.

Han kunne rolig have drukket vandet fra hanen - selvfølgelig er det noget pjat at komme med en udmelding om, at sprøjtegifte fosser ned i grundvandet.

GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) overvåger løbende grundvandet. Det har de gjort siden 1989. Nyeste rapport er Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005. Fra denne rapport kan man klikke sig ind på et interaktivt kort med markering af alle vandværker. Hvor der er fundet prøver over grænseværdien på o,1 my er vandværket markeret med rød farve. I Randers kommune gælder det for boringer i Langå (7/2006), Øster Tørslev (2/2002) , Hald (1/2002) og Ølst (4/2000). Tal i parenteser angiver prøver over grænseværdi og seneste år for fund over grænseværdi.

Alle fund over grænseværdi skyldes 2,6-Dichlorbenzamid bedre kendt som BAM, der typisk stammer fra Prefix, der blev forbudt i 1996. Prefix blev brugt til at strø på grusbelægninger og lignende befæstede arealer - dvs. det blev ikke benyttet på landbrugsafgrøder.

For god ordens skyld bør nævnes, at grænseværdien på 0,1 my ikke er en sundhedsmæssig bestemt værdi, men alene et EU niveau for pesticidfrit drikkevand. Ud fra Cohr og Simonsen (2004) kan det beregnes, at en voksen kan tåle at drikke 1.750 m3 om dagen af vand, hvor indholdet af BAM er på den nuværende grænseværdi (se side 186)

Etiketter: ,

22 april 2007

Mælkebøtter

Går det an at bruge gift på kommunens fodboldbaner? - risikerer vi at ødelægge miljøet for vore efterkommere?

En ansøgning om dispensation til at bekæmpe rodukrudt (mælkebøtter) med pesticidet
Herbatox på 40 hårdt angrebne fodboldbaner har virkelig fået de dystre og bekymrede miner frem hos udvalgsmedlemmer i Kultur og Fritid og Miljø og Teknik, hvor den radikale formand Mogens Nyholm stemte imod dispensationen. Sagen går nu til byrådet.

Lad mig lige sætte sagen i perspektiv. Det drejer sig om et godkendt middel, som vil blive anvendt af professionel personale. Herbatox kan købes i ethvert byggemarked - også selvom du er så ordblind, at du ikke kan læse brugsanvisningen. Ifølge
Miljøstyrelsen's opgørelser blev der i 2005 solgt en mængde svarende til behandling af 214.000 hektar (dog atypisk højt).
40 fodboldbaner svarer ca. til 40 hektar!

Det virksomme stof i Herbatox er MCPA. Det er et af de stoffer, som DMU kigger efter i det såkaldte landovervågningsprogram. Ifølge seneste
rapport for 2005 fandt man ingen vandprøver med MCPA - hverken under eller over grænseværdien på 0,1 mikrogram/l.

I hele perioden 1993 - 2005 blev der foretaget 1.453 analyser for MCPA og der blev fundet 11 analyser med spor af MCPA - ingen var over grænseværdien.


Bedste sikkerhed for en hurtig nedbrydning af MCPA fås ved at sprøjte hvert år! Bakterier i jorden sørger for nedbrydningen, og disse opformeres når de "fodres" regelmæssig. Se f.eks. N. T. L. TORSTENSSON, J. STARK, B. GÖRANSSON (1975) The effect of repeated applications of 2,4-D and MCPA on their breakdown in soil Weed Research 15 (3), 159?164.


Det absolut sikreste er naturligvis manuel fjernelse af mælkebøtter - det benytter jeg selv på knap 1.000 m2 græsplæne, idet græsset så straks får plads til at vokse.

Etiketter: