12 november 2009

Se indlæg på www.venstreiranders.dk

Jeg er webmaster på www.venstreiranders.dk - det går der nogen tid med, hvorfor mit eget site ikke vedligeholdes som jeg kunne ønske det.

Du kan se mine indlæg på www.venstreiranders.dk (linket sender dig direkte til mine indlæg).

Etiketter:

Flatrate familiekort til busser

Mit forslag om flat rate familiekort til busser præsenteres i denne pressemeddelelse og du kan høre et kort interview om ideen i P4 Østjylland

Etiketter: ,

23 oktober 2009

Pressemeddelelse: Randers kommer op på cyklen

Ikke kun bilisterne ? der nu får det nordlige hængsel ? kan glæde sig. Der også godt nyt til de, der allerede tager eller egentlig gerne vil tage cyklen, idet Randers modtager 2 mio. til projektet Randers Cykelby.


Jens Peter Hansen (V), der på et ekstraordinært møde i Miljø- og Teknikudvalget lige inden sommerferien tog initiatativet til at få udarbejdet en ansøgning til cykelpuljen, er rigtig glad.

- Med det statslige tilskud kommer cykling virkelig på den kommunalpolitiske dagsorden i Randers siger Jens Peter Hansen og fortsætter ? vores forvaltning fik meget hurtigt lavet en rigtig god ansøgning, der sammen med vores deltagelse i et mindre EU projekt og projektet Nordiske Cykelbyer helt sikkert har været afgørende for, at vi fik et tilskud.

- Dog havde vi stilet efter at få et tilskud på halvdelen af de 6 mio. kr, som det skitserede projekt beløber sig til. Vi mangler derfor 1 mio. i at komme i mål med hele projektet, men med lidt pres fra kommunens cyklister her i valgkampen skal det nu nok lykkes at finde de penge, lyder det optimistisk fra Jens Peter Hansen.

Miljø- og teknikudvalget får på sit møde 29. oktober forelagt en status på det igangværende arbejde med en cykel- og stiplan. Der fremlægges bl.a. en oversigt over mere end 40 forslag fra borgere om, hvor der bør etableres cykelstier.

Etiketter:

16 oktober 2009

Østjyske politikere har grå hår - interview i DR Østjylland

16. okt. 2009 06.41 Østjylland

Grå hår er ikke et krav i østjysk kommunalpolitik - men det er et gennemgående fænomen.

52 år i gennemsnit
P4 Østjylland har lavet en rundspørge blandt kommunalpolitikerne, og gennemsnitsalderen for respondenterne er 52 år, og den relativt høje alder overrasker ikke kommunalvalgsforsker, Ulrik Kjær fra Syddansk Universitet.

- Vi har faktisk ganske præcise tal for hele landet, og der kan vi se, at de østjyske kommunalpolitikere faktisk ligner landsgennemsnittet rigtig godt.

Havde frygtet højere alder
Jens Peter Hansen fra Venstre er politiker i Randers Kommune. Han er selv 52, og havde egentlig frygtet et højere gennemsnit.

- Jeg er egentligt positivt overrasket over, at det ikke ser værre ud, og grunden til at jeg er overrasket er, at tidspresset på kommunalpolitikere har sådan et omfang at, det ikke er realistisk for børnefamilier at deltage seriøst i kommunalpolitik - så skal man ihvertfald være af en særlig støbning.

Ønsker flere unge
Og som 52-årig, så ser Jens Peter Hansen meget gerne, at der komme flere unge ind i kommunalpolitik.

 - Man glemmer de negative ting, som man har været igennem. Man husker kun de positive ting, derfor er det vigtigt, at vi har nogle på alle alderstrin, der kan fortælle os, hvordan virkeligheden egentligt ser ud.

Børn giver politisk interesse
Ulrik Kjær mener, at noget af grunden til de manglende unge politikere er, at de unge først får kontakt med kommunen, når de begynder at få børn. Det betyder, at eventuelle problematikker først bliver relevante i en relativt høj alder.

Etiketter:

12 oktober 2009

Kofods fornemmelse for fakta

Preben Kofod skrev d. 10. maj, at ?Landbruget har aldrig brugt så megen gødning og kemikalier, som det er tilfældet nu?. Et banalt tjek hos Danmark Statistik viste på det tidspunkt, at forbruget i 2007 var under det halve af det højeste forbrug, der blev registreret i 1984.

I september udsendte Miljøstyrelsen Bekæmpelsesmiddelstatistikken 2008. Tallene viser desværre, at behandlingshyppigheden er steget med 26 % og salget af virksomt stof er steget fra 3316 tons i 2007 til 3998 tons i 2008.

Kofod skriver nu, at ?Nye tal fra Miljøstyrelsen dokumenterer, at forbruget af gift i landbruget er steget med 31 procent?.

Kofod har stadig ikke styr på fakta - de 31 % er en af Miljøstyrelsen erkendt fejlberegning. Det korrekte tal er 26 % og dækker behandlingshyppighed ? forbruget kendes faktisk ikke. Salget af virksomt stof steg med 20,5 %, hvilket bringer niveauet op på godt halvdelen af hvad det var, da forbruget var højest.

Det er i orden, at Preben Kofod ønsker konventionelt dansk landbrug lukket. Men det er ikke i orden, at han argumenterer uden respekt for fakta.

Etiketter:

14 maj 2009

Kofod og landbruget

 Preben Kofod skriver i lørdagens avis, at ?Landbruget har aldrig brugt så megen gødning og kemikalier, som det er tilfældet nu?.

Gad vide hvad Kofod mener med ?landbruget?? Det kan ikke være dansk landbrug. Her er pesticidforbruget mere end halveret og gødningsforbruget er faldet med ca. 30 procent i forhold til højeste forbrug. Det er banalt at tjekke dette i Statistikbanken under Danmarks Statistik.

Kofod bekymrer sig også om penicillinrester udspredt med husdyrgødningen. Danmarks Miljøundersøgelser undersøgte forekomsten af 31 lægemiddelstoffer og fandt 13 af disse i det rensede spildevand fra rensningsanlæg. Derimod fandt de ikke rester i vandløb, drænvand og grundvand fra områder med spredning af gylle.

Ærlig talt ? afstanden mellem hvad Preben Kofod skriver og de faktiske forhold, får mig til at mindes den irakiske informationsminister under Golf krigen.

Naturligvis påvirker fødevareproduktion. Samfundsmæssigt har den en betydende positiv økonomisk og beskæftigelsesmæssig effekt, og miljømæssigt har den en negativ effekt. Der står ingensteds skrevet, at vi skal have en stor fødevareproduktion i Danmark. Vi kan som samfund vælge at prioritere det danske miljø på bekostning af økonomi og beskæftigelse.

Etiketter:

04 april 2009

Sognerødder eller byrådsmedlemmer?

Lederskribentens refleksioner over hvad der lidt humoristisk kaldes ?En sammenbragt sognerådsliste? er egentlig ganske relevante. For hvad er bedste metode til at opstille en liste til et kommunalvalg?

Det afhænger naturligvis af, hvilken vægt der lægges på forskellige hensyn.

Bredest mulig demokratisk deltagelse er af Venstre i Randers tillagt største betydning. Derfor har vi lagt arbejdet med at finde og prioritere kandidater ud til vore syv lokale foreninger. Herved deltager rigtig mange i dette arbejde, og lokalforeningens medlemmer har et godt kendskab til de opstillede, når de som forleden aften afgør hvem, der skal være kandidat og i hvilken rækkefølge.

Kandidaternes endelige placering på den fælles liste er simpel matematik ? dette beregnes ud fra antal medlemmer i de enkelte lokalforeninger.

Vores fremgangsmåde betyder, at kandidatlisten ikke udtrykker nogen samlet prioritering. I Venstre føler vi ikke det store behov for en sådan prioritering ? vi har tillid til, at borgerne selv kan finde ud af at sætte krydset.

Her er det afgørende at Venstre ? i modsætning til nogle andre partier ? har sideordnet opstilling. Det betyder, at alene antallet af personlige stemmer vil afgøre, hvem der bliver valgt blandt Venstre?s kandidater. I 2005 blev nr. 28 på listen valgt ind, hvilket fint illustrerer, at vi både kan tilstræbe størst mulig lokal demokratisk deltagelse og få valgt byrådsmedlemmer frem for sognerødder.

Etiketter:

18 december 2008

Fakta om fredeliggørelse af midtbyen

Amtsavisen 19-12-2008
Diskussionen om en fredeliggørelse af midtbyen bør ske med afsæt i de faktiske forhold. Derfor denne redegørelse:

I 2007 blev der målt en daglig trafik på 5.900 køretøjer på Østervold og 1.350 tog turen gennem Sløjfen.

Forsøget med gennemkørselsforbud har reduceret trafikken på Østervold med 20-25 % og trafikken i Sløjfen (Burschesgade) med 7-8 % i forhold til 2007 tallene.

Processen omkring fredeliggørelse af bymidten startede med et borgermøde 26. februar, og siden er der foretaget internetundersøgelse; afholdt workshop med Borgerpanelet og der er afholdt møder med Randers Cityforening, Randers Handelsråd, Randers erhvervs- og udviklingråd, Hotel Randers, Ældrerådet, Handicaprådet, Taxa samt en beboerforening. Resultatet af disse aktiviteter blev præsenteret for os politikere på et seminar den 14. august.

Såfremt Byrådet vedtager indstillinger fra Miljø- og Teknikudvalget vil det betyde at
 • der fortsat må køres på øverste del af Østervold, således at der er afsætningsmulighed ved Slotsgade
 • kørsel til læger i området fortsat er tilladt,
 • der mistes i alt 61 parkeringspladser: 18 på Østervold, 11 i Storegade, 11 i Middelgade og 21 i Sløjfen. Der er mere end 1.100 P-pladser indenfor centerringen,
 • der efter køreplansskifte 09/10 ikke længere vil køre busser på Østervold.

Indstillingen om at lukke for trafik i Sløjfen og Storegade/Middelgade blev vedtaget af et enigt udvalg.

Transportrådet udarbejdede i 1997 rapporten Trafik og erhverv i danske bymidter. Alle vil blive klogere af at læse denne, og mange vil kunne plukke resultater, der understøtter egne synspunkter. Mit ?pluk? er at undersøgelserne viste, at de handlende typisk er væsentligt mere forbeholdne end kunderne i f.eks. vurderingen af parkeringsforhold og at cyklen er klart hurtigst, når det drejer sig om tilgængelighed til bymidten.

Etiketter:

03 november 2008

Indlæg på Cykelkonference 2008 i Odense

Vejdirektoratet afholdte Cykelkonference 2008 den 6. - 7. oktober i Odense. Jeg var inviteret til sammen med Anker Boye, Odense og Ango Winther, Aarhus at give et indlæg om Kommunale initiativer og ønsker. Randers når jo desværre hverken Odense eller Århus til sokkeholderne når vi snakker cykling - f.eks. har Århus netop udarbejdet en 50 mio. kr cykelhandlingsplan.

Jeg valgte i stedet at introducere tilhørerne til hvordan cykling indgår i det politiske spil i en kommune som Randers og sikkert tilsvarende i mange andre kommuner: Hvordan små isolerede projekter bliver givet som gaver til specifikke (protest)grupper eller politikere, der således får et trofæ at fremvise hjemme i sognet.

Du kan se min powerpoint præsentation her:

Etiketter:

16 september 2008

Flere penge til cykelfolket?

P4 Østjylland snakkede netop om, hvordan en række politiske partier har kastet deres kærlige øjne på cykling. I den forbindelse blev udtrykket "Flere penge til cykelfolket" anvendt adskillige gange.

Rigtig dårlig ordvalg! Giver indtrykket af "dem" og "os" når det, der virkelig battter, er at få flere til at cykle noget mere.


Technorati Profile

Etiketter: ,

05 september 2008

Tåbelig: Minister afviser at lade cyklister svinge for rødt

Hun er godt nok tåbelig. Vores konservative justitsminister Lene Jespersen afviser at lade cyklister svinge lovligt til højre ved rødt lys. Dette til trods for, at alle partier i Folketinget på nær Enhedslisten ser positivt på ideen, som man allerede har indført i det ellers så regelrette Sverige.

Hendes argumentation er nærmest pinlig: Vores trafikmoral er for lav og vil efter hendes mening tage yderligere skade, såfremt vi ikke stopper for rødt. Og at vi har alt for travlt.

Kære Lene - hvad med at tro lidt på det enkeltes menneskes evner til at tænke selvstændigt? Vi kan altså godt adskille at køre over for rødt og på cykel at svinge til højre for rødt. Derfor er det allerede rigtig mange der gør det - en uofficiel optælling i København viste 3 ud af 4, og selv gør jeg det da ganske hyppigt - i sær på racercykel, hvor fødderne er klikket på pedalerne.

Hvad forestiller Lene Jespersen sig? - at politiet skal sendes på gaden for med bål, brand & bøde at håndhæve en fjollet lov? Er det ikke som om at politiet ligefrem har problemer med at overkomme en række vigtige opgaver?

Efterskrift: Blev faktisk så irriteret, at jeg hoppede på cyklen og tog turen til Århus, hvor Anders Fogh havde inviteret til løb med Facebook vennerne - fik der mulighed for at bede ham om at tage en snak med Lene Jespersen - se TV2 Østjylland indslag (jeg løber i turkisblå trøje)

Etiketter:

28 maj 2008

Trussel eller tilbud?

Den radikale Mogens Nyholm bruger uendelig med energi på at skælde ud på regeringen. Senest har hans tema været regeringens krav om, at kommunerne overholder de beløb, der ligger i anlægsbudgetter for 2009. "VK regeringen bremser udviklingen i Randers" siger manden, der har det politiske ansvar for, at en lang række erhvervsvirksomheder (landbrug) bremses i deres udvikling pga. langsommelig sagsbehandling.

I byrådssalen d. 26. maj supplerede han sine beklagelser med, at regeringens stramme styring kan ende med at lokalpolitikere opgiver ævred. Var det ment som en trussel eller et tilbud?

Men Nyholm har jo ret - såfremt man ønsker indflydelse på de overordnede økonomiske rammer for det danske samfund bør man droppe det lokalpolitiske arbejde og i stedet søge ind på Christiansborg. Jeg ønsker Nyholm al mulig held og lykke.

Etiketter:

09 maj 2008

Pendlerliv

I Amtsavisens Apropos klumme med overskriften Pendlerliv beklager Allan Friis Clausen sig over den stingende trængsel på vore veje. Som han skriver "I 2002 kunne jeg mageligt sætte mit ældste barn af ved skolen i Randers midtby kl. 7.15 og være på min arbejdsplads i Risskov i det nordlige Århus inden kl. 8".

Han har da helt ret i at trængselen er et problem - men hvorfor er det nu lige, at han afleverede datteren ved skolen inde midt i Randers? Cyklen er opfundet, slv om den desværre er ved at gå i glemmebogen.

Etiketter: ,

02 maj 2008

Vi cykler på arbejde - nogen af os

Som byrådspolitikere står vi altid i kø, når der er mulighed for at sige noget positivt om sundhed og miljø. Sundhedshus til 56 mio. kr. og ambitiøse (men realistiske?) natur- og miljøplaner for blot at nævne nogle eksempler.

Det kniber lidt mere, når vi skal tage vres egen medicin. Som bekendt kører kampagnen "Vi cykler på arbejde" her i maj måned, og eftersom byrådsmøder, udvalgsmøder mm. er arbejdet for os byrådsmedlemmer, fandt jeg det naturligt at tilmelde holdet Randers Byråd.

Og jo - vi blev da et hold. Ud af de 31 medlemmer har Ellen Petersen, Karen Lagoni, Louise Høgh Jensen, Steen Bundgaard, Leif Gade, Jan Helbo, Daniel Madie givet tilsagn om at cykle på arbejde - dvs. 8 (inkl. undertegnede) ud af 31 - ikke imponerende.

Selv er jeg også tilmeldt et hold på mit normale arbejde - med knap 50 km. hver vej bliver det lidt af en udfordring!

Etiketter: , ,

17 april 2008

Pedalpolitikeren

Som optakt til kampagnen "Vi cykler på arbejde " havde Karin Hede Pedersen skrevet en udmærket artikel omkring mit cykleri - overskriften var Friheden er det bedste.

Derfor ærgrer det mig, at jeg har givet hende forkerte oplysninger om antallet af kørte km i kommunalt øjemed - det slog mig på vejen hjem fra arbejde i dag, at det da ikke kunne passe med de 1000 km jeg havde oplyst til Karin. Tallet 1ooo stammer derimod fra den besparelse, som kommunen har opnået ved at jeg cyklede i 2007, idet det korrekte tal er 354 km, hvor jeg - hvis jeg kørte i bil - ville modtage 3.47 kr/km i stedet for de 40 øre på cykel.

Jeg er lidt undskyldt for fejlen. På grund af travlhed havde jeg aftalt med Karin via e-mail at svare på en række spørgsmål, hvilket skete fra London, idet jeg var på studietur med Arbejdsmarkedsudvalget. Problemer med fladt batteri på pc'eren; ingen adapter at låne på hotellet (andet strømstik i England) og problemer med at koble på det trådløse net gjorde, at jeg i den grad kom under tidspres.

Etiketter: ,

29 marts 2008

Så rablede det igen for Nyhuus

På byrådsmødet d. 26. marts havde vi en lang diskussion om Helhedsplan for skoleområdet. Fra borgerlig side forsøgte os med et forslag om, at vi skal hører skolebestyrelser, lærere og forældre, inden vi træffer beslutninger. Socialdemokratiet, Radikale og Beboerlisten mener ikke at kunne debattere noget som helst med henvisning til deres valgløfte om ikke at lukke skoler i denne valgperioder (og vi snakker altså skolestruktur for de næste 10 år!).

Da Nyhuus skal runde debatten af rabler det fuldstændig for ham: Dybt forundret må vi høre på, at han lægger to læserbreve skrevet af ikke-byrådsmedlemer til grund for, hvad vi borgerlige mener! Han havde sågar medbragt udklippene! Du kan høre farcen via dette link - "spol" frem til slutningen af optagelsen Helhedsplan for skoleområdet eller læs vedhæftede udskrift (link herunder).

Jeg valgte at forlade byrådssalen - det var simpelthen aldeles barnagtigt og det af ham, der rent teknisk har titlen som borgmester.
Nyhuus-inddrager-laeserbreve-i-byraadsdebat.doc

Etiketter: ,

06 marts 2008

Utrolige Mogens Nyholm - hvor får han det fra?

Af dagens Amtsavis fremgår, at Mogens Nyholm opfatter den af udvalget vedtagne administrationsgrundlag af Husdyrloven som en kompromisløsning, og at "Jens Peter Hansen er med i kompromisset. At han siger noget andet nu kan jeg ikke forholde mig til".

Hva' be' har? Hvilket kompromis?. Og hvordan kan Mogens Nyholm overhovedet få opfattelsen af, at vi skulle være enige om den vedtagne administrationspraksis?

Fakta er følgende (se det officielle referat her):
 • Sagen er behandlet på to udvalgsmøder - der er ikke flyttet et komma i forvaltningens indstilling.
 • Forvaltningens indstilling til administrationspraksis er Tiltrådt. På dansk betyder det, at et flertal i udvalget støtter indstillingen - den er vedtaget, og herefter gælder beslutningen - uanset om den havde opbakning af fire eller syv udvalgsmedlemmer.
 • V (Jens Peter Hansen og Erik Bo Andersen) tog forbehold overfor administrationsgrundlagets vage bestemmelser. Ordet forbehold er gængs kommunal/politisk sprogbrug for, at det her kan man ikke gå ind for. Tænk f.eks. på Danmarks fire EU forbehold eller sagen om sprøjtning af fodboldbaner, hvor Mogens Nyholm i udvalget tog forbehold og begærede sagen i byrådet, hvor han stemte imod.
 • Under udvalgsmødet endte behandlingen af sagen med, at jeg begærede den forelagt byrådet. Vi holdt en kort pause, og efter initiativ fra Erik Bo blev vi enige om alligevel ikke at begære sagen i byrådet. Dette meddelte vi det øvrige udvalg efter pausen. Vor motivation var, at det ville være bedre evt. at løfte en konkret sag til byrådet, såfremt dette måtte blive nødvendigt.

Selv ikke med min bedste vilje kan jeg finde en plausibel forklaring på, hvorfor Mogens Nyholm har opfattelsen af, at vi skulle have indgået et kompromis, som vi alle er med i.Etiketter: ,

Miljøstyrelsen udtaler sig om bedriftsbalancer

Administrationsgrundlaget for husdyrloven er efter min mening udfærdiget uden at følge den supplerende vejledning. Derfor indeholder administrationsgrundlaget mulighed for at forlange bedriftsbalance for fosfor og ingen merudvaskning af nitrat på bedriftsniveau.

Et svar fra Miljøstyrelsen på fem spørgsmål stillet af Vesthimmerlands Kommune bekræfter til fulde min opfattelse. Af svaret fremgår bl.a. at

?Det vil derfor ikke være i overensstemmelse med lovens intentioner og den nævnte vejledning såfremt kommunen i de enkelte godkendelsessager stiller krav med henblik på, at der ikke må være nogen merudledning fra arealerne?.

Læs spørgsmål og svar her

Etiketter:

04 marts 2008

Nærhed til de små - faglighed til de store

Så kom skolestrukturanalysen, og inden andre end (de mindst travle) politikere havde fået nærlæst rapporten, forsøgte den røde blok med deres "Alle skoler sikres og udvikles" at stoppe debatten inden den var kommet i gang.

I første omgang blev de belønnet med nogle positive overskrifter i stil med "Skolerne i Randers er reddet", idet de henviste til konstitueringsaftalen, hvoraf det fremgår, at der ikke må nedlægges skoler i denne valgperiode. Hadsundsvejens skole skal sættes i stand - der smutter nok 30 mio. kr. på den konto.

For at de kan optræde som heltene, må der naturligvis også være nogle skurke. Derfor en livlig retorik, der forsøger at give det indtryk, at Venstre vil lukke skoler. Sådan er politik når det er værst - skyd modstanderen noget i skoene, og når han så forsvarer sig, må der jo være noget om snakken. Det er der ikke - vi vil ikke lukke skoler, men omvendt garanterer vi ej heller skolernes overlevelse til evig tid.

Jeg savner noget om hvordan skolerne skal udvikles. Vi har ikke den færdige opskrift i Venstre. Baseret på input fra rækken af diskussionsmøder er vi enige om at stræbe efter "Nærhed til de små og faglighed til de store". At finde den bedste vej til at opnå dette kræver, at skolebestyrelser, forældre, lærerere og alle andre med interesse for skolen involveres.

Det vil Venstre men det tør borgmester Jensen Nyhuus åbenbart ikke.

Etiketter:

29 februar 2008

Husdyrloven: At tælle til fire

Så behandlede miljø- og teknikudvalget for anden gang forslaget til administrationspraksis for husdyrloven. Erik Bo og jeg havde forberedt os godt - selv har jeg en tyk mappe med lovtekst, bekendtgørelse, vejledning, supplerende vejledning og diverse notater, der bl.a. specifikt beskriver hvordan særdeles følsomme Randers Fjord er indregnet i det generelle beskyttelsesniveau.

Mappen er fyldt med understregninger, henvisninger og stritter med gule post-it sedler.

Men vi kan være nok så kloge og stadig kan de andre noget som vi ikke kan: De kan tælle til fire og i byrådet kan de tælle til 16.

Etiketter:

21 december 2007

Gratis mad til børn splitter Venstre

Preben Rudiengaard er øjensynlige en af de mere fornuftige blandt Venstre's folketingsmedlemmer - han har luftet et forslag om, at skolemad finansieres ved træk i børnechecken.

Lige vand på min mølle - jeg fremsatte selv forslaget første gang i 2005 i et debatindlæg i Amtsavisen; i 2007 i JP og senest her under valgkampen diskuterede jeg sagen på Facebook med Anders Fogh.

Etiketter:

07 november 2007

Men det virker jo...?

Har netop været til borgermøde i Sødring Forsamlingshus. Stort fremmøde - måske 130-140 inkl. den halve direktion, borgmester og et par udvalgsformænd.

Temaet for aftenens møde udkrystalliserede sig hurtigt i det famøse hus på havnen, opstribninger og opmarchbåse og ikke at forglemme hegnet, der fik en tysk tilflytter til at mindes Checkpoint Charlie (Berlinmuren). Ingen brokkede sig over de tekniske problemer og dermed ustabile sejlads med kabelfærgen!

Jeg forstår så udemærket godt borgerne. Blev selv forbløffet, første gang jeg så hvordan huset er placeret og undrede mig senere over hegnets nødvendighed, da det kom op. Jeg sidder i Færgeudvalget og spurgte ved given lejlighed ind til placeringen. Af svaret fremgik tydeligt, at placering og udforming alene er sket ud fra driftstekniske betragtninger - det skal være nemt at gå fra færge til hus, og af sikkerhedsmæssige årsager skal der være hegn, bom og afstribninger.

Forunderligt, at det er lykkedes at lave det så galt taget i betragtning alle de dygtige folk, der sikkert har været involveret. Eller er det netop derfor? Eksperterne har måske alene forholdt sig til deres afgrænsede del af projektet "Ny kabelfærge", og udvalget er et tværkommunalt FÆRGEudvalg - der har ikke været nogen til at advokere for borgernes interesser.

Etiketter:

Pas på Anders - bussen kører over for rødt!

Jeg er blevet venner med Anders Fog Rasmussen på Facebook (http://www.facebook.com/) - akkurat som flere tusinde andre. På Facebook kommunikerer man med vennerne, og derfor gav jeg min gode ven Anders et godt råd om, hvordan han bør håndtere kravet om skolemad (=den overyldte bus på vej over for rødt).
Desværre frygter jeg at han bliver kørt over - se nedenstående:

Etiketter:

09 oktober 2007

Skattetrykket ødelægger velfærdssamfundet

Så har nobelpristager i økonomi, professor Edward Prescott sat vægt og teori bag den frygt, jeg i stigende grad føler ift. skattens betydning for det danske velfærdssystem. Af lederen i Jyllandsposten 9. oktober fremgår at:

»Der er ingen skat på fritid, men der er skat på arbejde. Jo højere forskellen er, des mere fritid vil folk vælge,« lyder budskabet fra den amerikanske nobelpristager. Den sandhed vil for alvor blive synlig herhjemme fra 2009, når mellemskatten afskaffes. Da vil alle, der tjener mere end godt 30.000 kr. om måneden, opleve en skattemur, idet de stiger fra 43 til 63 pct. i skat af enhver ekstra tjent krone. De, der har mulighed for at gå på reduceret tid, vil ifølge professor Prescotts modeller gøre det.

Akkurat som jeg fremlagde det under byrådets vedtagelse af budget 2007: Vi vil i stigende grad se at de, der nu yder de største bidrag til den fælles samfundskasse, i stigende omfang vil vælge tiden - det mest kostbare for rigtig mange - frem for kronerne, som de egentlig godt kan undvære. At man tilpasser sin arbejdsindsat således, at den skattepligtige indkomst netop holdes under topskatten - f.eks. ved kun at arbejde 9 i stedet for 12 månder pr. år.

Det er slet ikke sådan en udvikling Danmark har brug for nu - slet ikke! Glem småmisundelse og Jantelov og lad folk selv beholde en fair del af deres tjente penge - det skylder vi samfundets svageste. Når "skaffedyrene" begynder at omprioritere mellem tid og kroner kommer den fælles kasse til at mangle rigtig mange penge.

Læs f.eks. Why Do Americans Work So Much More Than Europeans?

Etiketter:

17 juni 2007

LAG - så sker der endelig noget

Og det kommer til at gå hurtigt! Der bliver afholdt såvel informationsmøde som stiftende generalforsamling onsdag. 27. juni i Kulturhusets store sal med start kl. 18.30 - se mere på http://www.purhusnet.dk/Aktiviteter/LAG/lag.html. Enhver, der interesserer sig for udviklingen af landdistrikter bør møde op. Det er vigtigt, at få valgt den bedst mulige bestyrelse.

I Randers kommune har vi rigtig gode forudsætninger for at udvikle kommunen, så vi kan tilbyde alle bo og leveformer dækkende lige fra bylivet i "storbyen" Randers over villakvarterer i byer som Spentrup, Stevnstrup, Harridslev og Langå eller det tætte sammenhold i en lang række landsbyer og naturligvis er der også rigtig gode muligheder for beboelse i det åbne land.

Det kræver, at der skal gøres en indsats, der som minimum fastholder nuværende basale servicetilbud inden for dagligvarehandel, skole, børnepasning, sportsanlæg og transportmuligheder, og naturligvis skal der være 100% bredbåndsdækning. Det må ikke være for besværligt at bo i landdistrikter.

Etiketter:

10 juni 2007

Ikke blot sort eller hvidt

Produkterne står side om side på butikshylderne. Forbrugere skal vælge, når de putter i indkøbskurven, landmænd skal vælge, når de etablerer sig på bedrifterne, og politikerne skal vælge, når der skal tages beslutninger om den fremtidige fødevare- og miljøpolitik. Hvad er bedst - økologisk eller konventionelt landbrug? Det ville være dejligt nemt, hvis der kun var ét svar på det spørgsmål. Men så let er det ikke, for svaret kommer nemlig helt an på, hvad der sammenlignes, og hvordan der sammenlignes. Det skriver seniorforsker Margrethe Askegaard, seniorforsker Uffe Jørgensen, og Jørgen E. Olesen, professor ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet, i kronikken HVILKET LANDBRUG ER BEDST FOR MILJØET i Jyllandsposten 8. nuni 2006.

Godt at se, at den faglige ekspertise delagtiggør os i deres viden, så flere forhåbentlig for øjnene op for, at rigtig mange problemstillinger er langt mere nuancerede end som så. Naturligvis er det som politiker langt lettere at følge en sort eller hvidt strategi, men resultatet bliver også derefter.

Etiketter:

09 juni 2007

Gode intentioner er ikke nok

Deltog sammen med Finn Hansen (miljøchef) i en klimakonference arrangeret af vores venskabskommune Ålesund i Norge, hvor også var deltagere fra de øvrige venskabskommuner: Lahti i Finland, Västerås i Sverige og Akureyri på Island.

Konferencen fik besøg af den norske miljøminister Helen Bjørnøy, der i sit indlæg ganske følelsesladet beskrev alvoren i og nødvendigheden af, at vi gør en indsats mod klimaændringen. Der var så tid til spørgsmål.

"Hvordan ser du på brug af vindmøller som led i nedbringelse af CO2" lød et af spørgsmålene. Så kom der godt nok uld i mund. Selv havde jeg foregående aften diskuteret problematikken med en fra administrationen i Ålesund. Han fortalte om en folkeafstemning, hvor der blev sagt nej til vindmøller i havet ud for Ålesund.

Fra Västerås havde vi tidligere hørt om en lang række tiltag til som kommune at bidrage til nedbringelse af CO2. Bl.a. fik vi udleveret en lille folder med retningslinier for transport i embeds medfør. Af den fremgår f.eks., at ved afstande under 2 km går man eller benytter cykel. Og at man benytter lufthavnsbus frem for taxi, når man skal til lufthavnen.

Finn og jeg tog lufthavnsbussen - folkene fra Västerås tog en taxi.

Gode intentioner er ikke nok - de skal følges af handling - også selvom det indebærer upopulære beslutninger eller endnu værre - kræver en indsats af en selv!

Etiketter:

05 juni 2007

Sprøjtegift fosser ned i grundvandet?

Sådan sagde den radikale formand for Miljø og Teknik under byrådets debat om vilkår for bortforpagtning af landbrugsjord.

Måske derfor, at han under byrådsmødet drak 4 flasker kildevand, selvom det indebærer en miljømæssig belastning i form af energiforbrug til lastbiltransport og produktion af plastikflasker.

Han kunne rolig have drukket vandet fra hanen - selvfølgelig er det noget pjat at komme med en udmelding om, at sprøjtegifte fosser ned i grundvandet.

GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) overvåger løbende grundvandet. Det har de gjort siden 1989. Nyeste rapport er Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005. Fra denne rapport kan man klikke sig ind på et interaktivt kort med markering af alle vandværker. Hvor der er fundet prøver over grænseværdien på o,1 my er vandværket markeret med rød farve. I Randers kommune gælder det for boringer i Langå (7/2006), Øster Tørslev (2/2002) , Hald (1/2002) og Ølst (4/2000). Tal i parenteser angiver prøver over grænseværdi og seneste år for fund over grænseværdi.

Alle fund over grænseværdi skyldes 2,6-Dichlorbenzamid bedre kendt som BAM, der typisk stammer fra Prefix, der blev forbudt i 1996. Prefix blev brugt til at strø på grusbelægninger og lignende befæstede arealer - dvs. det blev ikke benyttet på landbrugsafgrøder.

For god ordens skyld bør nævnes, at grænseværdien på 0,1 my ikke er en sundhedsmæssig bestemt værdi, men alene et EU niveau for pesticidfrit drikkevand. Ud fra Cohr og Simonsen (2004) kan det beregnes, at en voksen kan tåle at drikke 1.750 m3 om dagen af vand, hvor indholdet af BAM er på den nuværende grænseværdi (se side 186)

Etiketter: ,

08 maj 2007

Radikale: Så oprandt dagen

D. 7. maj 2007 går over i historien som en "radikal" mærkedag. Det var dagen, hvor Khader m.fl. forlod partiet men også dagen, hvor Det Radikale Venstre i Randers stemte som han talte selv om det gik mod Nyhuus og for første gang vippede flertallet til den borgelige side.

Hvor tit har vi ikke hørt Det Radikale fremføre alle de fornuftige argumenter, for derefter blot at komme med et "men" og så en som regel tynd forklaring på, hvorfor han alligevel stemte med Nyhuus.

Den konkrete sag drejede sig om et tilskud på ca. 1.6 mio. i tilskud til en tilbygning til Erhvervsakademiet Minerva. Egentlig slet ikke nogen oplagt sag - jeg havde lige så gerne set pengene anvendt til vore nedslidte folkeskoler, og jeg tiltror Erhvervsakademiet så megen ansvarsfølelse, at det ville de sikkert sagtnes kunne forstå.

Etiketter:

Tillykke til 9.000 ansatte i Randers kommune

Det lykkedes at få vedtaget en rygepolitik, hvorefter at 1) rygning foregår ikke i arbejdstiden og 2) rygning foregår ikkke i kommunens bygninger eller biler.

Debatten var lang, men argumenterne fra "lad-os-spørge-personalet" siden var tynde - meget tynde. Anderledes kunne det ikke være - der er jo efterhånden ingen tvivl om, at rygerum og "det finder personalet selv ud af" ikke virker. Seneste rapport fra det amerikanske sundhedsvæsen slår fast, at There is No Risk-Free Level of Exposure og at rygerum og ventilation ikke virker i praksis.

Flertallet i byrådet turde tage beslutningen om, at ikke-rygere skal være fri for røg indendørs - også selvom det betyder, at rygere nødvendigvis må gå udenfor. Den beslutning tror jeg, at rigtig mange vil bifalde - spillereglerne er nu klokkeklare, og en kilde til irritation mellem medarbejdere er fjernet.

Etiketter: ,

04 maj 2007

Overordnet rygepolitik er ikke personalepolitik

Et ofte set men utiltalende kneb i politiske debatter er at tillægge en modstander sysnspunkter, som vedkommende ikke har. Så bliver det jo ulig lettere at argumentere mod denne.

Borgmester Henning Jens en Nyhuus benytter den fremgangsmåde i
sit svar på min læserbrev. Han fremstiller det som om, at jeg i mit debatindlæg udtrykker en holdning om, at Randers er en skodby. Forkert.

Jeg skrev at "Skulle nogen stadig have den gamle opfattelse af Randers som en identitetsløs skodby..." Og nogen har haft opfattet Randers som en identitetsløs skodby - se f.eks. artiklen om branding i
Danske Kommuner nr. 5, 2007, hvor det forklares, at Da branding-processen gik i gang i 2003 var Randers identitetsløs og splittet og Steffen Gulmann siger Folk kaldte det ligefrem en skodby.

Det er da positivt, at Nyhuus mener at rygning er usundt, og at det skal begrænses i størst muligt omfang. Udsagnet falder desværre til jorden, når han gør rygepolitikken til et personalepolitisk anliggende. Rigtig mange ikke-rygere har oplevet dilemmaet på egen arbejdsplads: Røgen irriterer men man ønsker ikke at tage konflikten ked rygende arbejdskollegaer.

Som politikere skal vi tage ansvaret for at beslutte, at rygning er en privat sag, og at al rygning foregår udendørs. Den konkrete udmøntning indenfor disse rammer er personalepolitik.

Etiketter: ,

26 april 2007

Rygning: De Radikale viser vejen

Det er en stående joke, at de radikale aldirg kan tage et standpunkt. Det gælder så absolut ikke når der snakkes rygning - her er de befriende klare i mælet.

Her er de radikales Charlotte Fichers udmelding i anledning af den nye rygelov:

"Loven er hullet som en si. I store kontorbygninger kan man ryge fra kælder til loft. Og på små værtshuse giver loven nul beskyttelse, til trods for at det er dér, at røgen er det største sundhedsproblem. Man lægger hele molevitten an på rygerum og rygekabiner, selvom enhver med forstand på tingene ved, at de ikke beskytter godt nok."

Charlotte Fischer peger samtidig på, at passiv rygning koster 2000 dødsfald årligt. Det er mere end, hvad stofmisbrug, trafikulykker og usikker sex koster tilsammen.

"Vi ved, at passiv rygning er dødsens farligt. Vi svigter vores ansvar, når vi ikke bruger den viden og beskytter folk mod denne sundhedsrisiko. Med loven tøffer vi af sted og accepterer, at folk hvert år dør, fordi de blev udsat for passiv rygning. Vi overhales af lande over hele Europa. De lande har for længst fået øjnene op for faren."

Jeg kan ikke sige det bedre selv.

Etiketter: ,

24 april 2007

TV debat om rygepolitik

Deprimerende at se, hvordan Henning Jensen Nyhuus, Jørgen Winther og Jette Husum forsøgte at sende rygepolitikken tilbage til hvor vi var for fem år siden.

Se udsendelsen her

Etiketter: ,

22 april 2007

Mælkebøtter

Går det an at bruge gift på kommunens fodboldbaner? - risikerer vi at ødelægge miljøet for vore efterkommere?

En ansøgning om dispensation til at bekæmpe rodukrudt (mælkebøtter) med pesticidet
Herbatox på 40 hårdt angrebne fodboldbaner har virkelig fået de dystre og bekymrede miner frem hos udvalgsmedlemmer i Kultur og Fritid og Miljø og Teknik, hvor den radikale formand Mogens Nyholm stemte imod dispensationen. Sagen går nu til byrådet.

Lad mig lige sætte sagen i perspektiv. Det drejer sig om et godkendt middel, som vil blive anvendt af professionel personale. Herbatox kan købes i ethvert byggemarked - også selvom du er så ordblind, at du ikke kan læse brugsanvisningen. Ifølge
Miljøstyrelsen's opgørelser blev der i 2005 solgt en mængde svarende til behandling af 214.000 hektar (dog atypisk højt).
40 fodboldbaner svarer ca. til 40 hektar!

Det virksomme stof i Herbatox er MCPA. Det er et af de stoffer, som DMU kigger efter i det såkaldte landovervågningsprogram. Ifølge seneste
rapport for 2005 fandt man ingen vandprøver med MCPA - hverken under eller over grænseværdien på 0,1 mikrogram/l.

I hele perioden 1993 - 2005 blev der foretaget 1.453 analyser for MCPA og der blev fundet 11 analyser med spor af MCPA - ingen var over grænseværdien.


Bedste sikkerhed for en hurtig nedbrydning af MCPA fås ved at sprøjte hvert år! Bakterier i jorden sørger for nedbrydningen, og disse opformeres når de "fodres" regelmæssig. Se f.eks. N. T. L. TORSTENSSON, J. STARK, B. GÖRANSSON (1975) The effect of repeated applications of 2,4-D and MCPA on their breakdown in soil Weed Research 15 (3), 159?164.


Det absolut sikreste er naturligvis manuel fjernelse af mælkebøtter - det benytter jeg selv på knap 1.000 m2 græsplæne, idet græsset så straks får plads til at vokse.

Etiketter:

21 april 2007

Rygning

Ros til en modig forvaltning i Sundhed og Ældre for at indstille, at kommunalt ansatte ikke må ryge i arbejdstiden og at rygning ikke må foregå på matriklen. Det gav naturligvis anledning til noget "larm", og Amtsavisen bad via e-mail om byrøddernes mening.

Her er kopi af mit svar:

-----
Jeg går definitivt ind for konsekvent at beskytte enhver mod passiv rygning.

Jeg tilstræber stedse, at kommunens borgere for mest mulig for deres skattekroner. Unødig spild skal undgås. Ser man på en livsstilsfaktor som rygning er sammenhængen mellem rygning og sygefravær klart bekræftet og dokumenteret. Rygere er hyppigere og mere fraværende end ikke rygere. Dvs. et unødig spild.

Forbud mod rygning i arbejdstiden er et logisk og konsekvent middel til at forfølge ovenstående.

Et forbud mod rygning på kommunens matrikel er ikke et hensigtmæssigt middel - vi vil f.eks. kunne få situationer, hvor borgerne på vej ind på matriklen skal igennem en gruppe rygere, og vi vil tillige behandle rygende medarbejdere forskellig afhængig af hvor stor en matrikel de er placeret på. Derimod kan jeg gå ind for rygeregler i stil med disse anvendt i Hørsholm kommune:

 • På hver arbejdsplads skal der findes ét sted (rådhuset betragtes som ét sted), hvor der må ryges udendørs. Området må ikke være synligt for borgere og brugere m.fl.
 • Rygning må ikke foregå foran åbne døre og vinduer, og må ikke på nogen måde kunne genere andre.
 • Der opstilles ikke askebæger eller lignende. Den enkelte ryger er ansvarlig for at tage cigaretskod med til en affaldsspand.

-----

D.d. bragte Amtsavisen svar fra stort set alle. Det er sørgeligt at se, at der stadig er en del byrødder, der stadig snakker om rygerum og at man skal snakke sig tilrette. Nej - vi bør gøre rygning så besværlig som mulig. Som samfund mister vi altså netto ca. 20 mia. kr om året pga. rygning.

Etiketter: ,

16 april 2007

Fagforeningspolitik igen-igen

Taxinævn: Igen oplevede vi hvordan flertallet åbenbart føler sig så forpligtigede ift. fagforeningerne, at man helt glemmer, at vi er en offentlig myndighed med ansvar for at behandle alle borgere lige og i overensstemmelse med lovgivningen.

Det var således magtpåliggende for Soc.+Radikale+Beboerlisten, at der skal være repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation i nævnet. Dvs. man er tvungen til at være medlem af 3F for at få sæde i taxi nævnet. Som bekendt har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol stadfæstet, at der er organisationsfrihed.

Jeg må indrømme, at jeg må have sovet i timen, da vi havde sagen i Miljø- og Teknik udvalget. Nu fik jeg den borgerlige gruppe med på et ændringsforslag - stillet af Frank Nørgård - hvor vi ønskede repræsentanter valgt blandt samtlige arbejdstagere uanset om eller hvor disse måtte være organiseret. Vort forslag blev stemt ned, hvilket fik Amtsavisens leder til at benytte overskriften "Har I slet ingen skam i Livet?" om det røde flertals manglende tiltro til, at chaufførerne selv er i stand til at vælge deres repræsentanter.

Sammen med Erik Busk stemte jeg som de eneste to mod hovedforslaget - jeg kan ikke acceptere en kommunal afgørelse, der reelt indeholder elementer af foreningstvang.

Etiketter:

21 marts 2007

10 timers aktivering

NY CHANCE TIL ALLE er en særlig indsats i forhold til passive kontant- og starthjælpsmodtagere, der har været passive i 65 uger ud af de seneste 69 uger. Det drejer sig om at skifte passiviteten ud med job eller ordinær uddannelse. Eller en anden form for aktivitet ? f.eks. jobtræning, virksomhedspraktik, revalidering eller andet, der kan bane vej til arbejdsmarkedet.

Randers ligger helt i front på landsplan hvad angår aktivering. En række private operatører er sat på opgaven inkl. 3F

I dag havde jeg fornøjelsen af sammen med Leif Gade, fmd. for Arbejdsmarkedsudvalget, at diskutere med ca. 40 kursister på et kursus arrangeret af 3F.

Absolut en positiv oplevelse - vi mødte engagerede og diskussionslystne personer. Derfor var det egentlig en forunderlig oplevelse at kigge ud over forsamlingen: Hvorfor sidder disse personer her? Hvorfor har de været på passiv forsørgelse de sidste 65 uger? Ud fra en overfladisk betragtning kunne forsamlingen lige så godt have været deltagerne til generalforsamlingen i den lokale borgerforening.

Vi blev gjort opmærksom på en række forhold, som vi skal have kigget nærmere på. Dog - et gennemgående tema var, at det ofte (på kort sigt) ikke er nogen økonomisk fordel ved at få et arbejde! Hvad er det dog for et samfund vi lever i, hvor det bedre kan betale sig at lade samfundet forsørge sig frem for selv at yde sit bidrag. Deprimerende!

Etiketter:

19 marts 2007

Havneomlægning - hvor svært kan det være?

Lang debat med ord som historisk øjeblik; visionært o.s.v. - vi har i byrådet netop vedtaget at igangsætte undersøgelser med henblik på at få flyttet Randers havn væk fra den centrale bykerne. For mig er der to primære forhold
 • Vi ønsker en god by for mennesker
 • Vi ønsker en god havn for erhvervslivet
Så derfor er det en logisk konsekvens at få adskilt bycenter og havn, hvilket vil være til fordel for begge. Egentlig meget lig en situation, hvor der ligger en svinebedrift i en landsby - her ville ingen være i tvivl om, at en adskillelse er den bedste løsning.

Indrømmet - selv om beslutningen er logisk bliver processen med at nå i mål både lang og kompliceret.

Etiketter:

Grøn eller grøn eller grøn?

"Vi er byrådets mest grønne parti set over en bred front". Sådan slutter Mogens Nyholm et læserbrev skrevet som svar på mit Radikal NATO-øvelse indlæg.

Jeg må jo give manden ret. Alle andre partier pånær De Radikale har en eller flere byrådsmedlemmer, der har tidligere byrådserfaring. Så derfor er det da helt korrekt, at De Radikale er byrådets mest grønne parti.

Ovenstående blot for at vise, hvor intetsigende etiketten "grøn" er. Nyholm tænker på miljøbevisthed; en troskyldig læser kunne tænke på manglende erfaring, og endelig er der jo også farven grøn.

Etiketter:

Randers stærkt repræsenteret på CeBIT

CeBIT er en kolossal udstilling af alt, hvad der har med IT at gøre. Udstillingen løber fra d. 15 til 21. marts, hvor ca. ½ mio. besøgende i ca. 30 meget store haller kan besøge ca. 6.000 udstillere. Jeg havde selv fornøjelsen fredag og lørdag, og selv efter en koncentreret indsats blev det mest til hurtig harefodsløb gennem de forskellige haller.

17 danske firmaer er med, og heraf 3 fra Randers kommune, som jeg nåede at få hilst på. Poul Tarp A/S fra Jomfruløkken præsenterede GPS udstyr til at holde styr på lastbiler mm.; BellCon fra Mesingvej er førende på verdensmarkedet indenfor udstyr til at genkende falske pengesedler mens Cubic, der bl.a. har til huse i Fårup (tidligere Conitec A/S) gør sig med modulsystemer til el-systemer.

Etiketter:

10 marts 2007

Visioner for Randers kommune

Så har byrådet brugt et par dage på at opstille visioner for Randers kommune år 2016. En spændende proces dygtig ledet af konsulenterne Lars Lundgaard og Ole Bladt-Hansen, der bl.a tog afsæt i interviews med samtlige medlemmer af byrådet.

Ideen med visionen er, at det skal være en fælles vision, som hele byrådet står bag. Derfor bliver en sådan vision rimelig tandløs fyldt med almindeligheder hentet fra den politiske midterbanes standardsamling over gode politiske intentioner.Bevares - der kom skarpe forslag i processen, men sådanne forslag måtte konsulenterne nødvendigvis lade passere eller gøre så "runde", at alle kunne gå ind for dem.

Dertil kommer, at byrådsedlemmer altså har ganske svært ved at se ud over de problemer og avisoverskrifter, der præger dagligdagen. Det er svært at forestille sig de muligheder, som f.eks. fortsat udvikling indenfor IT vil give samfundet anno 2016.

Set i bakspejlet burde vi have investeret i en inspirationsdag, hvor diverse "fremtidsskuere" som f.eks.Preben Mejer eller Peter Hesseldahl havde givet deres bud på, hvilke muligheder og problemer, de forventer i 2016. Forudsætningen for at kunne opstille en vision er, at man har indsigten elle fantasien til at tænke tanken. Nu skal visionen så ud i offentlig høring, og forhåbentlig resulterer det i - undskyld udtrykket - en række af visionære forslag.


Etiketter:

27 februar 2007

Endelig vinter

Herligt - så fik vi endelig lidt vinter og et godt drys sne. Selvfølgelig koster det samfundet penge og gør livet besværligt, men er det netop ikke det besværlige, der gør livet interessant (til en vis grænse).

Sne er for mig lig skiløb i Hem skov. Et rigtig stort og varieret område. Var afsted såvel torsdag, lørdag, søndag og sågar tirsdag var der stadig fint skiføre. Se billeder her. Men hvad laver alle I andre? Vi danskere bruger formuer på skiferier, men jeg løb ca. 50 km i Hem skov og så ikke en sjæl eller spor af andre to-benede. Derimod masser af dyrespor. Højdepunktet var tirsdag aften lidt efter 18, hvor mørket var ved at sænke sig, og en ugle begyndte at tude i den ellers fuldstændig stille skov.

Etiketter:

20 december 2006

Spørgsmål til formanden

På Sammenlægningsudvalgets møde d. 21. november begrundede Jensen Nyhuus et ændringsforslag med en udtalelse fra MTHSU og Overmark stod i vanlig stil og viftede med papiret. Jeg havde gennemlæst ca. 40 høringssvar men huskede ikke lige netop det dokument. Da jeg kom hjem og tjekkede den kommunale e-mail - hvilket jeg kun kan gøre herhjemme - kunne jeg se, at notatet var blevet sendt samme formiddag. Dvs. at os, der kommer direkte fra vort arbejde til mødet, ikke havde mulighed for at læse notatet.

Efter et ekstraordinært Sammenlægningsudvalgsmøde blev der diskuteret Thor-grund. Dette skete uden at medlemmerne havde fået udleveret et nyt notat visende, at de trafikale omkostninger bliver langt under de oprindelig anslåede 65 - 90 mio. kr.

Efter min mening har henning Jensen Nyhuus enten ikke forstået sin rolle og ansvar som øverste administrative leder af forvaltningen eller han har besvær med at udfylde rollen og leve op til ansvaret.

Derfor stillede jeg en række spørgsmål, der kan læses her.

Etiketter: ,

03 december 2006

Adventshalvmarathon

Ved sundhedskonferencen i Ridehuset d. 28. november var indlægget af Chris McDonald dagens højdepunkt. Han lagde bl.a. vægt på vigtigheden af, at snak alene gør det ikke - uanset om du er forældre eller politiker skal du så at sige tage medicinen selv - du skal gå foran med et godt eksempel. Så det gjorde jeg ved at deltage i Adventshalvmarathon i anledning af Østervold's indvielse. Det var kun blevet til en måneds træning forud, så set i det lys kom jeg fint igennem på 1:36:14.

Min motivation er dog ren egoistisk - jeg går ind for personlig frihed og det omfatter også, at det er mit hoved og ikke min krop, der skal bestemme hvad jeg gør og ikke gør. Det kræver at kroppen holdes i form - det er ikke altid særlig sjov, men opvejes af frihed til at gøre hvad jeg har lyst til uden at det fysiske begrænser. Akkurat som Chris McDonald sagde, at han hver morgen lavede sine mavebøjninger - hvilket han absolut ikke synes er sjovt - men gevinsten i form af en holdbar og funktionsdygtig krop er indsatsen værd.

Etiketter:

27 november 2006

De forbudte ord - BT turde

Fredag d. 24. og lørdag d. 25. november beskrev BT, hvorledes Henning Jensen Nyhuus, kommende borgmester i Randers foruden borgmesterlønnen på ca. 750.000 kr. får en årlig pension på 250.000 kr. fra politiet; en invalideydelse på 3.447 kr. pr. mdr. og og en skattefri måndlig ydelse på 2.000 kr. som førtidspensionist.

Reaktionen fra Henning Jensen Nyhuus var typisk: Det er de andres skyld. I følge BT mener han sig udsat for en politisk hetz: "Venstre forsøger at ramme mig. Det er ren ondskab det her. Det er kujonagtigt at gå efter mig med det her. Det er kun Venstre, som har ondt i røven af det her".

Jeg formoder at Henning Jensen Nyhuus dokumenterer disse beskyldninger.

Selv var jeg efter valget (og er det stadig) dybt forundret over, hvordan en person, der kommer til skade i 1995 og i 2001 opgiver at klare 15 timers kontor fleksjob ved politiet og derefter får tilkendt førtidspension (mellemste = 65% invalid) blot to år senere - i 2003 - lader sig opstille som borgmesterkandidat og nu uden synlig problemer klarer et job, der efter sigende typisk kræver 60-70 timer om ugen. Godt nok har han haft både kommunaldirektør og vicekommunaldirektør til at skrive nogle af sine mange læserbreve - men alligevel.

I min søgen efter indsigt nærlæste jeg diverse love, cirkulærer og afgørelser og kom den vej forbi forbi hjemmesiden for Ankestyrelsen, hvor
J.nr. 1004307-02 har så mange lighedspunkter med Jensen Nyhuus sagen, at jeg d. 24. november 2006 bad om aktindsigt. Efter en del ugers ventetid blev jeg meddelt, at jeg intet kunne få at vide - end ikke oversigt over i hvilke instanser sagen var blevet behandlet. På det tidspunkt havde vi stemt om formandsskabet for Sammenlægningsudvalget (jeg stemte som bekendt imod Nyhuus som fmd.) hvorfor jeg ikke forfulgte sagen yderligere.

Men jeg undrer mig stadig - hvordan kan en person i det ene øjeblik end ikke klare et fleksjob for kort tid efter være klar til at binde an med et krævende borgmesterjob.

Etiketter: ,

14 november 2005

De forbudte ord

Jyllandsposten fik rigtig ørene i maskinen, da de vovede at publicere billeder af Muhammed. Jeg beskrev i debatindlægget Purhus borgernes dilemna den bekymring, som rigtig mange har - at Nyhuus slet ikke kan bruges som borgmester.

Og så fik jeg ellers ørene i maskinen - selv uden for kommunen kom der skæld ud (godt nok fra en af systemets venner). En tårevædet, langstrakt indlæg med ord som "den politiske svinehunds ansigt" og antydninger af, at jeg selv - der ifølge skribenten er at finde på den absolut yderste flanke i Purhus - havde "opfundet" historien.

I mit indlæg havde jeg sammenlignet Anders Buhl-Christensen og Henning Nyhuus. Naturligvis ikke som mennesker, men i relation til jobbet som borgmester. I den anledning benyttede jeg ordet "ikke-erhvervsaktiv" - Nyhuus er som bekendt førtidspensionist, men netop for at undgå ord, der kunne opfattes som værdiladet, valgte jeg "ikke-erhvervsaktiv". At jeg overhovedet vil være bekendt at nævne, at Nyhuus ikke er erhvervsaktiv, bliver så udlagt som udtryk for Venstres menneskesyn.

Sandheden er åbenbart ilde hørt. Det er ikke mig, der har valgt at have Nyhuus som borgmesterkandidat, men at skyde budbringeren er jo altid den lette løsning.

Jeg håber inderligt, at borgerne vælger den rigtige løsning i morgen.

Etiketter:

Så er det bare at vente

Så er valgkampen stort set forbi, og nu er det bare at vente til i morgen aften. Kan det lade sig gøre at ændre en nr. 28 til en nr. 8? Jeg tror JA forudsat at du ikke lader sig forskrække af placeringen nederst på listen - som bekendt er det alene de personlige stemmer, der afgør hvem der bliver valgt ind.

01 november 2005

Mennesket i centrum

Sagen er ganske simpel proklamerede Nyhuus på det godt besøgte vælgermøde i Assentoft: Mennesket skal i centrum!

Nå-dada - det lød egentlig bekendt. Jeg stillede derfor Nyhuus spørgsmålet: Når du siger Mennesket i centrum - er det så det samme som Mennesket frem for systemet? Hans svar var et kort og præcist Ja.

Mennesket frem for systemet er titlen på Venstre's principprogram vedtaget på Landsmødet i 1995. Titlen er valgt netop fordi denne sætning rummer kernen af Venstres holdninger og måde at anskue verden på.

At Nyhuus er nået frem til samme anskuelse kan vi da kun glædes over.

Etiketter:

29 oktober 2005

Gid jeg var socialdemokrat

Var man da bare socialdemokrat - og det skulle helst være i Randers.

Så slap jeg for alt det bøvl med at sætte valgplakater op, eftersom den socialdemokratiske borgmesterkandidat Nyhuus er den eneste socialdemokrat, der hænge i Randers kommune. Eller er det i Randers by? Oplysningerne er modstridende og meget tyder på, at oprørske socialdemokrater fra Purhus har indledt et felttog mod Randers fæstningen. De har indtaget Råsted, Borup og Bjergby, ligesom et fremstød fra øst er nået ind i Tånum - samtidig er observeret massive koncentrationer på masterne i Ålum lige på den anden siden grænsen.

Der er stadig 16 dage til valget - holder den Nyhuuske fæstning funderet på god gammeldags organisationsdiktatur mon så længe?

25 oktober 2005

Tåbelige plakater

Så skal der igen bruges tid på de fjollede plakater. De mest ivrige så stort på gentlemand's aftalen om først at starte kl. 22 (faktisk måtte plakater først sættes op fra 06.00), så der f.eks. i Ø. Bjerregrav kl. 22 stort set ikke var en ledig lygtepæl langs hovedstrøget.

Jeg har før opponeret mod plakathysteriet - se debatindlægget Nyd de synlige politikere - men er dog selv gået med alligevel. I det mindste har jeg et www.jenspeterhansen.dk på mine plakater og håber, at en evt. stemme på mig ikke baseres på mit billede men på hvad jeg har skrevet på www.jenspeterhansen.dk.

20 oktober 2005

Stakkels Svend Åge

Når vi kandidater stiller op til KV 2005 er det naturligvis fordi vi mener, at kunne gøre en forskel. Problemet er så blot at få fortalt omverdenen, hvad det er man har at tilbyde.

Forretningsfører for Randers Boligforening, Svend Åge Nielsen, Ø. Bjerregrav - opstillet for Socialdemokratiet - har plantet den idé i boligforeningens afdeling i Ø. Bjerregrav, at boligforeningen som ryste-sammen arrangement skulle invitere medlemmerne gratis til Bamse koncert i Bjerregravhallen. Inden koncerten skal deltagerne samles i Bjerregrav Aktivitetscenter, hvor Svend Åge Nielsen samt Preben Nielsen (socialdemokratisk byrådsmedlem) underholder og fortæller.

Dette arrangement fik Amtsavisen øje på, og efter at Svend Åge Nielsen i en halv sides artikel havde forsikret om, at der skam ikke var nogen sammenhæng mellem hans kandidatur til byrådet og arrangementet fik Svend Åge den tvivlsomme ære at blive omtalt i lederspalten.

Stakkel Svend Åge - vi vil allesammen så gerne, og det skal vi være ærlige om. Med sin "ingen bagtanker" forklaring har han stemplet arrangementet som gammeldags socialkammerateri.

15 oktober 2005

Pia stiller ikke op i Randers

Venstre har som bekendt et valgkontor på Rådshustorvet i Randers. Her fik jeg i dag en snak med en særdeles velinformeret borger. Vi var egentlig enige om det meste.
- Hvor han så ville sætte sit kryds? Så afgjort hos Dansk Folkeparti og det med den begrundelse, at de efter hans mening er det eneste borgelige parti med en ordentlig EU politik.

Han er næppe den eneste, der lader partipolitikken fra Christiansborg afgøre, hvor krydset sættes d. 15. november. Det er en skam - hverken Pia, Jelvig, Thorning eller Fogh stiller op i Randers og tilsvarende har Randers byråd ingen indflydelse på EU-politikken eller tilsvarende statslige anliggende.

Derfor - kig på det lokale: Hvilke væsentlige udfordringer ser du og hvem mener du bedst kan løfte disse? Så ved du hvor krydset skal sættes.

05 oktober 2005

Sig undskyld - træk udtalelsen tilbage

En rigtig grim tendens breder sig på den politiske arena. Hvis nogle politikere siger deres oprigtige mening - eksempelvis Eva Kjer, Brian Mikkelsen eller Louise Frevert - er det åbenbart uhyre vigtigt, at disse åbenmundede siger undskyld og trækker udtalelserne tilbage.

Er vi ved at indføre meningscensur?

Uanset om man er enig eller uenig med den formastelige, er det bydende nødvendigt, at der på den politiske scene er plads til hele spektret af meninger (naturligvis inden for lovgivningens rammer). Kun derved sikres, at den almindelige borger og politiske venner og fjender ved, hvad den enkelte reelt står for.

02 oktober 2005

Værdibaseret ledelse eller værdibaseret ledelse

Der har været en del skriverier om organisationsstrukturen i Ny Randers kommune. Kurt Helge Andersen (RL) lagde for, FOA ? Fag og Arbejde fulgte op med en høring, og Aage Stenz har fået sin utilfredshed fremlagt i flere omgange i Amtsavisen. De er alle utilfredse med den administrative styregruppes udspil om en organisationsstruktur funderet på Værdibaseret ledelse.

Ideen i Værdibaseret ledelse er, at dér hvor problemerne opstår, dér må informationerne om problemets art og kompleksitet også være størst. Derfor må organisationen være indrettet sådan, at de medarbejdere, der møder problemerne, så vidt muligt også skal løse dem ? og har kompetence og beføjelse til det.

Jeg forstår simpelt hen ikke utilfredsheden, der (hvis jeg da ellers forstå det) går på en for bureaukratisk model; intet ansvar hvor der arbejdes med tingene, udelukkelse af medarbejderindflydelse og manglende overensstemmelse med Randers Modellen, også kaldet værdibaseret ledelse (citat Amtsavisen). Er du også forvirret?

Min opfattelse er, at megen af utilfredsheden hænger sammen med, at forvaltningsmæssig organisationsstruktur blandes sammen med muligheder for politisk indflydelse. Lad os holde skidt for sig og kanel for sig. Organisationsstrukturen skal sikre, at politiske beslutninger udmøntes effektivt og serviceorienteret i forhold til borgerne. Organisationsstrukturen skal IKKE sikre FOA eller andre nogen speciel politisk indflydelse ? deres medlemmer er borgere på lige fod med andre borgere, der som enkeltpersoner eller medlemmer af diverse brugerbestyrelser etc. kan forsøge at påvirke politikerne.

Røde Kors indsamling - en positiv oplevelse

Nok engang var jeg rundt med Røde Kors raslebøssen, og som sædvanlig var det en særdeles positiv oplevelse. I år var det Asferg - tidligere har jeg gået i Ø. Bjerregrav, Ålum, Læsten eller Sønderbæk - og alle steder gælder, at stort set alle er parate til at give et bidrag. Dagens indsamling er endnu ikke talt op, men jeg skulle tage meget fejl, om ikke Asferg borgerne har lagt 3.000 kr. eller mere i raslebøssen.
Opdateret 3-10: Resultatet blev 3.762 kr. for Asferg

25 september 2005

Godt jeg ikke er statsminister eller borgmesterkandidat

Eva Kjer Hansen's udmeldinger om ulighed gav godt nok røre i andedammen. Statsministeren rykkede ud med en klar melding: Det er ikke regeringens mål at skabe større ulighed .

Jamen hov - Eva Kjer har aldrig nævnt noget om at regeringens skulle have større ulighed som mål. Men sådan blev det lynhurtigt udlagt af populistiske Pia og sensationshungrende medier. Og det er den medieskabte virkelighed, som statsministeren må forholde sig til - godt jeg ikke er ham.

Anders Buhl stiller so bekendt op som borgmesterkandidat, og det kræver megt, meget arbejde. Faktisk så meget, at han ikke så sig i stand til at kommentere Eva Kjer sagen, eftersom han kun havde set enkelte overskrifter. Godt man ikke er borgmesterkandidat.

20 september 2005

Godt jeg kører i 307'er

På vej hjem fra arbejde - mobilen ringer:
- Du kan godt fortsætte over til Spentrup postudlevering, hvor der ligger et anbefalet brev fra Rigspolitiet forlød det fra en lettere ophidset ægtefælle.

Nu mente jeg jo godt nok ikke, at jeg havde noget udestående med Rigspolitiet, men uanset jeg forsøger at køre ganske fornuftigt, kunne jeg dog ikke udelukke, at færdselspolitiet lå inde med et alternativt valgbillede. Det kunne jo også være Inga?

Ved postudleveringen følte jeg bestemt, at der stod skrevet "fartsynder" på ryggen af mig, så jeg fortrak skybdsomt ud i bilen, hvor den famøse A5 kuvert blev åbnet: Kære Peugeot 307 ejer - din bil indkaldes hermed til reperation af brandfarlig servopumpe.

18 september 2005

Lad de rige blive rigere

Det var dog herligt at læse i JP Søndag: Det gør ikke noget, at gabet mellem rig og fattig bliver større, hvis bare de dårligst stillede også får en vis fremgang . Denne udmelding kom fra socialminister Eva Kjer Hansen (V) i et interview, hvor hun gør op med det, hun kalder »årtiers lighedsmageri«.

Det var sandeligt på tide med en sådan udmelding, der forhåbentlig får "alle skal være lige" socialdemokrater mm. til at tænke over, hvorfor det nu lige er så vigtig med den lighed.

Ved KV 1997 havde jeg lagt følgende på hjemmesiden:
Kagebagning. Både V og A holder af kager, men her holder ligheden op. Venstre folk går straks i gang med bagningen, og for dem drejer det sig om at få bagt flest mulig kager - så bliver der nok til alle. Imens bruger socialdemokraterne tiden på at diskutere, hvordan der kan laves et system, så alle får akkurat lige meget kage - af den smule, de måtte nå at få bagt

17 september 2005

dr.dk/kandidat - lige firkantet nok men ganske underholdende

Danmark's Radio er gået i luften med siden Find Din Kandidat, hvor du ved at afkrydse dit svar på 15 spørgsmål og efterfølgende vælge kommune kan få vist, hvilke kandidater der ligger tættest og længst væk fra dine synspunkter. Ganske underholdende - dog lige en kende for unuanceret.

Derfor har jeg lagt mine afkrydsninger på min egen hjemmeside og tillige suppleret med forklaringer. F.eks. kan du se, at jer er Delvis uenig i at der skal sættes grænser for størrelsen af svinefarme: Størrelsen er ikke problemet - bare placeringen sker under hensyn til naboer og ømtålelig miljø. Se også mit debatindlæg fra 1997: Hykleriet om de store svinefarme.

15 september 2005

Så er "Klummen" i luften

Her vil jeg løbende komme med små kommentarer og historier frem til valget 15. november